บรรณาธิการ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์         ศรีแสง                  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   

 

กองบรรณาธิการ

            ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย                    ช่วยบำรุง                  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

            ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์                     สังข์รักษา                   มหาวิทยาลัยศิลปากร

            รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี                   อิสิชัยกุล                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

            รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศพร                ภาระสกุล                  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์            พรหมสุวรรณ             มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

            รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน                  แสงพิกุล                   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี                 สวนเพลง                  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช             โสภา                        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศรัฐ  สิมศิริ                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ฝ่ายจัดการ (Management Team)

            อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

            อาจารย์เตชิตา ภัทรศร                  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต