ข้อมูลสำหรับผู้อ่าน

วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนเป็นวารสารการท่องเที่ยวชั้นนำเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการสู่ความยั่งยืน มุ่งเน้นการตีพิมพ์แนวคิดทฤษฎี หรือแนวคิดเชิงประจักษ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยที่เข้มข้น สัมพันธ์กับมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนหรือที่เกี่ยวข้อง