วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7  (APA 7th edition)

ตั้งแต่ปีที่ 6 (2567) ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2567) เป็นต้นไป

 

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง

หนังสือ
การอ้างอิงเอกสารภาษาไทย

ชื่อ นามสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ์). ชื่อสำนักพิมพ์.

การอ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษ

นามสกุล, ชื่อย่อ. (ปี ค.ศ.). ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ์). ชื่อสำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง : 

เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ. (2550). จิตวิทยาบริการ. เพรส แอนด์ ดีไซน์.

Jones, M. (2009). Sustainable event management: A practical guide (2nd ed.). Routledge.

 

การนำไปใช้ในเนื้อหา:

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ (Jones, 2009)

การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย Jones (2018)

*การอ้างอิงในเนื้อหาสำหรับผู้แต่งตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป ให้ใช้คำว่า et al. หรือ และคณะ เท่านั้น

บทความในวารสาร
การอ้างอิงเอกสารภาษาไทย

ชื่อ นามสกุล. (ปี พ.ศ.). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขของปีที่(เลขของฉบับที่), เลขหน้า.

การอ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษ

นามสกุล, ชื่อย่อ. (ปี ค.ศ.). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขของปีที่(เลขของฉบับที่), เลขหน้า.

ตัวอย่าง : 

พิชชานันท์ ช่องรักษ์ และ เจริญชัย เอกมาไพศาล. (2553). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาพลักษณ์อาหารริมทาง ทัศนคติต่อจุดหมายปลายทาง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และ ความตั้งใจกลับมาจุดหมายปลายทางซ้ำของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาย่านเยาวราช. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, 9(17), 1-20.

Pitt, M., & Smith, A. (2003). Waste management efficiency at UK airports. Journal of Air Transport Management, 9(2), 103-111.

การนำไปใช้ในเนื้อหา:

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ (Pitt & Smith, 2003)

การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย Pitt and Smith (2003)

*การอ้างอิงในเนื้อหาสำหรับผู้แต่งตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป ให้ใช้คำว่า et al. หรือ และคณะ เท่านั้น

วิทยานิพนธ์ที่ไม่เผยแพร่

การอ้างอิงเอกสารภาษาไทย

ชื่อ นามสกุล. (ปี พ.ศ.). ชื่อบทความ. ชื่อวิทยานิพนธ์ [ไม่ได้เผยแพร่ ระดับปริญญา]. ชื่อสถาบัน.

การอ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษ

Surname, Initials. (Year). Title of the dissertation. [Unpublished degree]. University name.

Example:

Daniel, C.N., & Berinyuy, L.P. (2010). Using the SERVQUAL Model to assess service quality and customer satisfaction: An empirical study of grocery stores in Umea [Unpublished Master’s thesis]. Umea University.

 

วิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล

การอ้างอิงเอกสารภาษาไทย

ชื่อ นามสกุล. (ปี พ.ศ.). ชื่อบทความ. ชื่อวิทยานิพนธ์ [ระดับปริญญา, ชื่อสถาบัน]. ฐานข้อมูล.

การอ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษ

Surname, Initials. (Year). Title of the dissertation. [degree, University]. Database.

Example:

Daniel, C.N., & Berinyuy, L.P. (2010). Using the SERVQUAL Model to assess service quality and customer satisfaction: An empirical study of grocery stores in Umea [Master’s thesis, Umea University]. Proquest.

 

บทความที่บรรจุอยู่ในการประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการ

การอ้างอิงเอกสารภาษาไทย

ชื่อ นามสกุล. (ปี, เดือน วันที่). ชื่อผลงาน [Conference session]. ชื่อการประชุม, สถานที่.

การอ้างอิงเอกสารอังกฤษ

Surname, Initials. (Year, Month Day). Title [Conference session]. Conference Name, Location.

Example: 

Chaiyaratsamee, K. & Khunboa, C. (2020, January 1). Object tracking system using wireless sensor network [Conference session]. Engineering National Conference, Khon Kaen University.