ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.

Template บทความวิจัย

Template บทความวิชาการ

 

การเขียนอ้างอิง

วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7  (APA 7th edition)

ตั้งแต่ปีที่ 6 (2567) ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2567) เป็นต้นไป

 

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง

หนังสือ
การอ้างอิงเอกสารภาษาไทย

ชื่อ นามสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ์). ชื่อสำนักพิมพ์.

การอ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษ

นามสกุล, ชื่อย่อ. (ปี ค.ศ.). ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ์). ชื่อสำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง : 

เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ. (2550). จิตวิทยาบริการ. เพรส แอนด์ ดีไซน์.

Jones, M. (2009). Sustainable event management: A practical guide (2nd ed.). Routledge.

 

การนำไปใช้ในเนื้อหา:

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ (Jones, 2009)

การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย Jones (2018)

*การอ้างอิงในเนื้อหาสำหรับผู้แต่งตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป ให้ใช้คำว่า et al. หรือ และคณะ เท่านั้น

บทความในวารสาร
การอ้างอิงเอกสารภาษาไทย

ชื่อ นามสกุล. (ปี พ.ศ.). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขของปีที่(เลขของฉบับที่), เลขหน้า.

การอ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษ

นามสกุล, ชื่อย่อ. (ปี ค.ศ.). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขของปีที่(เลขของฉบับที่), เลขหน้า.

ตัวอย่าง : 

พิชชานันท์ ช่องรักษ์ และ เจริญชัย เอกมาไพศาล. (2553). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาพลักษณ์อาหารริมทาง ทัศนคติต่อจุดหมายปลายทาง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และ ความตั้งใจกลับมาจุดหมายปลายทางซ้ำของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาย่านเยาวราช. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, 9(17), 1-20.

Pitt, M., & Smith, A. (2003). Waste management efficiency at UK airports. Journal of Air Transport Management, 9(2), 103-111.

การนำไปใช้ในเนื้อหา:

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ (Pitt & Smith, 2003)

การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย Pitt and Smith (2003)

*การอ้างอิงในเนื้อหาสำหรับผู้แต่งตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป ให้ใช้คำว่า et al. หรือ และคณะ เท่านั้น

วิทยานิพนธ์ที่ไม่เผยแพร่

การอ้างอิงเอกสารภาษาไทย

ชื่อ นามสกุล. (ปี พ.ศ.). ชื่อบทความ. ชื่อวิทยานิพนธ์ [ไม่ได้เผยแพร่ ระดับปริญญา]. ชื่อสถาบัน.

การอ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษ

Surname, Initials. (Year). Title of the dissertation. [Unpublished degree]. University name.

Example:

Daniel, C.N., & Berinyuy, L.P. (2010). Using the SERVQUAL Model to assess service quality and customer satisfaction: An empirical study of grocery stores in Umea [Unpublished Master’s thesis]. Umea University.

 

วิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล

การอ้างอิงเอกสารภาษาไทย

ชื่อ นามสกุล. (ปี พ.ศ.). ชื่อบทความ. ชื่อวิทยานิพนธ์ [ระดับปริญญา, ชื่อสถาบัน]. ฐานข้อมูล.

การอ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษ

Surname, Initials. (Year). Title of the dissertation. [degree, University]. Database.

Example:

Daniel, C.N., & Berinyuy, L.P. (2010). Using the SERVQUAL Model to assess service quality and customer satisfaction: An empirical study of grocery stores in Umea [Master’s thesis, Umea University]. Proquest.

 

บทความที่บรรจุอยู่ในการประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการ

การอ้างอิงเอกสารภาษาไทย

ชื่อ นามสกุล. (ปี, เดือน วันที่). ชื่อผลงาน [Conference session]. ชื่อการประชุม, สถานที่.

การอ้างอิงเอกสารอังกฤษ

Surname, Initials. (Year, Month Day). Title [Conference session]. Conference Name, Location.

Example: 

Chaiyaratsamee, K. & Khunboa, C. (2020, January 1). Object tracking system using wireless sensor network [Conference session]. Engineering National Conference, Khon Kaen University.