วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7  (APA 7th edition)

ตั้งแต่ปีที่ 6 (2567) ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2567) เป็นต้นไป