แนวทางการนำเสนอเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและเทศกาลโคมไฟ “สีสัน สุพรรณบุรี”

Main Article Content

มนตรี สุขสมพงษ์
รตนนภดล สมิตินันทน์
ศรัฐ สิมศิริ

บทคัดย่อ

                บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพิเศษเพื่อการออกแบบนิทรรศการและจัดแสดง เพื่อนำเสนอเรื่องราวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันของประเทศโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการนำเทคนิคการใช้แสงและโคมมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านความหมาย เอกลักษณ์ และเรื่องราว ผ่านการจัดแสดงงาน ในรูปแบบของนิทรรศการและจัดแสดง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อนำมาจัดแสดงและจัดกิจกรรม เพื่อให้มีความแปลกใหม่ของงานแสดงภายในจังหวัด ประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากการท่องเที่ยวในเวลากลางวันแล้ว กิจกรรมนี้ยังสามารถทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวสุพรรณบุรีในเวลากลางคืนได้อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถช่วยในเรื่องของภาคเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน เติบโต และตอบสนองต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Chibi Anngle. (2019). Nagasaki Lantern Festival 2016. Retrieved 20 May 2019, from https://anngle.org/th/j-culture/nagasaki-lantern-festival-2016.html
Kotler, P. (2000). Marketing management: Analyzing consumer marketing and Buyer behavior (The Millennium). New Jersey: Prentice Hall.
Lannaway. (2562). เทศกาลโคมไฟญี่ปุ่น. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562 จากเวปไซต์ http://www.lannaway.com/home/post/เทศกาลโคมไฟญี่ปุ่น-กระดาษ
MTHAI. (2562). เทศกาลโคมไฟเฟสติวัล 2019. สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2562 จากเวปไซต์ แสงสีแห่งเมืองปากน้ำ จ.สมุทรปราการ https://travel.mthai.com/news/202397.html
Romina, A. et al., (2017). Tourism in Southern and Eastern Europe, Vol. 4. CHALLENGES OF THE SOCIAL INNOVATION IN TOURISM.
Shinnyo en. (2019). Lantern Floating Hawai (2019). Retrieved 15 Jun 2519 from http://lanternfloatinghawaii.com/
Singapore Tourism Board. (2019). River Hongbao. Retrieved 2 Jun 2019, from https://www.visitsingapore.com/th_th/festivals-events-singapore/annual-highlights/river-hongbao/
TOP CHIANMAI. (2562). ประเพณียี่เป็ง. สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2562 จากเวปไซต์ http://www.topchiangmai.com/culture/ประเพณียี่เป็ง-ล้านนา/
World Economic Forum. (2017). Travel and Tourism Competitiveness Report 2017. Retrieved May 29, 2017, from https://www.weforum.org/
ไทยท็อปปิคมีเดีย. (2562). งานเทศกาลโคมไฟง่วนเซียว พิษณุโลก. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562 จากเวปไซต์ http://www.konkao.net/read.php?id=32940
จิตรภณ สุนทร. (2561). มุมมองทางภูมิศาสตร์ ผ่านคำขวัญประจำจังหวัด (Geographical Perspective through Provincial Slogans). วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561.
ผู้จัดการออนไลน์. (2562). เทศกาลโคมไฟดอกบัวประจำปี. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562 จากเวปไซต์ https://mgronline.com/travel/detail/9620000036842
มติชน. (2562). "เยี่ยมชมเทศกาลแห่งแสงไฟ และวันปีใหม่ชาวฮินดู" (Diwali). สืบค้นเมื่อ2 มิถุนายน 2562 จากเวปไซต์ https://www.silpa-mag.com/news/article_3755
มิถิลา จาริวรา. (2562). history of toro nagashi japan. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562 จากเวปไซต์ https://th.yourtripagent.com/history-of-toro-nagashi-japan-s-glowing-lantern-festival-4693
สมจินต์ ชาญกระบี่ และ นรินทร์ สังข์รักษา. (2560). ยุทธศาสตรก์ารท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดสพุรรณบุรี. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 10 ฉบบัที่ 2 เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี. (2562). สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ. สืบค้นเมื่อ20 พฤษภาคม 2562 จากเวปไซต์ https://suphanburi.mots.go.th/more_news.php?page=8&cid=7
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี. (2562). แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562 จากเวปไซต์ http://ww1.suphanburi.go.th/frontpage
สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564. สืบค้นเมื่อ20 พฤษภาคม 2562 จากเวปไซต์ https://secretary.mots.go.th/index.php
สุประภา สมนักพงษ์. (2560). แนวโน้มและตลาดการท่องเที่ยว 4.0 ประเทศไทย. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2560.