แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

นางสาวหทัยรัตน์ สวัสดี

บทคัดย่อ

           บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และวิเคราะห์จากสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวปัจจุบันของชุมชนท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากการศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 6 ด้าน พบว่า 1) ด้านการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว ควรมีการจัดระบบ แบบแผน หรือมีวิธีการจัดการในการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 2) ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวควรจัดทำแผนเพื่อการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นของชุมชนที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชน รวมถึงพัฒนาชุมชนที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 3) ด้านการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนาด้านการบริการ สิ่งอนวยความสะดวกโดยตรงแก่นักท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ได้รับความพึงพอใจ และเกิดความประทับใจ 4) ด้านการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว โดยการวางแผนพัฒนาและคัดเลือกกกลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจพิเศษ  5) ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น คือ เน้นการจัดการการท่องเที่ยวที่มีการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการคิดวางแผน ปฏิบัติตามแผน 6) ด้านการพัฒนาจิตสำนึกทางการท่องเที่ยว โดยการให้ความรู้และสื่อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2544). แผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ: บริษัท อัลซ่า จากัด.
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2550). การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ: เพรสแอนด์ ดีไซน์.
พจนา สวนศรี. (2546). คู่มือการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน. กรุงเทพฯ: โครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิต และธรรมชาติ.
ภราเดช พยัฆวิเชียร. (2547). รายงานประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน. สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน). (2560). ชุดความรู้ CBT ทำ อย่างไรให้ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน