กรรมในพระพุทธศาสนา

Main Article Content

พระครูปลัดอุทัย รตนปัญโญ
ลินดา พัฒนพันธ์
กตัญญู เรือนตุ่น

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการศึกษาเรื่องกรรมในทางพระพุทธศาสนา กรรมและการให้ผลของกรรมตามหลักคำสอนในพุทธศาสนา ซึ่งมีการวิเคราะห์เรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม เพื่อวิเคราะห์และสงเคราะห์กระบวนการการให้ผลของกรรม เพื่ออธิบายกรรมทั้งดีและชั่วและการให้ผลของกรรม โดยมีการยกเนื้อหาการตีความ และให้ความหมายจากท่านผู้รู้ที่ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ เพื่อให้เป็นหลักการสังเกต วิเคราะห์เนื้อหา และยกเนื้อหาประวัติของเนื้อเรื่องของการชี้แจงให้ผู้อ่านได้ศึกษาว่า นามธรรม รูปธรรม ในเนื้อเรื่องขอ กรรมให้ผลตามลำดับอย่างไร หลักคำสอนเรื่องกรรมและความเชื่อเรื่องกรรมในพุทธศาสนา ผู้ทำชั่วแล้วไปเกิดในทุคติภูมิก็มี ผู้ทำชั่วแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็มี ผู้ทำดีแล้วได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็มี ผู้ทำดีแล้วไปเกิดในทุคติเพราะทำกรรมชั่วไว้มากในชาติก่อนก็มี อกุศลกรรมนั้นยังให้ผลอยู่ กรรมมีหน้าที่ มีลำดับและเวลาให้ผลของกรรม ผู้ทำกรรมแล้วต้องไปรับผลของกรรมทั้งฝ่ายอกุศลกรรมและฝ่ายกุศลกรรม จึงก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่คือความเชื่อในเรื่องกรรม และภพภูมิที่รับผลของกรรม ทำกรรมชั่วไปเกิดในทุคติภูมิ ทำกรรมดีไปเกิดในสุคติภูมิ

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

บรรจบ บรรณรุจิ. ปฏิจจสมุปบาท. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร พรบุญการพิมพ์, 2538.

พระธรรมปิฎก. (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานครมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 18, กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์การพิมพ์, 2553.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่11. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552.

พระพุทธโฆสเถระ. คัมภีร์วิสุทธิมรรค. แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร). กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาเพรส, 2554.

พุทธทาสภิกขุ. โอสาเรตัพพธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพมหานคร ธรรมทานมูลนิธิ, 2538.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์, 2546.

สมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก). อานาจแห่งกรรม. กรุงเทพมหานคร ธรรมสภา.

Innnews. ดร.วันชัย มือปืนจะถูกล้อมจับ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://news.sanook.com/199 8066/ [4 มิถุนายน 2559].

Nyanatiloka. Bhddhist Dictionary Manual of Buddhist Terms and Doctrines. KandyBuddhist Publication Society, 1980.