องค์ประกอบของการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

Main Article Content

พระมหาอุเทน โพธิ์ศรีประเสริฐ
ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล
เฉลิมชัย สุขจิตต์
สมชาย บุญศิริเภสัช

บทคัดย่อ

บทความทางวิชาการนี้มุ่งนำเสนอองค์ประกอบของการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อการจัดทำวิทยานิพนธ์เรื่องการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 15 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และเป็นโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 บุคลากรประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา การจัดตั้งโรงเรียนมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการสงเคราะห์การศึกษาแก่ประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นภาระหน้าที่หลักของคณะสงฆ์ การดำเนินงานของโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติได้นั้น บุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนควรสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานข้อ 11 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 รวมทั้งประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียนจำเป็นต้องเสริมสร้างแรงจูงใจ มีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ 1) การตั้งเป้าหมายในวิชาชีพ 2) การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3) วัฒนธรรมองค์การ 4) การพัฒนาบุคลากร 5) การนิเทศการศึกษา 6) การสร้างขวัญกำลังใจ และ 7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กิจจา บานชื่น. มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.

เกรียงไกร ธาระพันธ์. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2559.

จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.

เจนษิตา สินเปียง. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนเชียงคา 1 อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา, 2558.

ณรงค์ พิมสาร. บังอร โกศลปริญญานันท์ และพงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 7(2), 2563.

ณิชชา วิริกุลเจริญ. แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทยูนิแอร์คอร์ปอเรชั่น จากัด. ศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.

นริศ สังสนา. การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558.

บุญเลิศ ตองติดรัมย์. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์, 2559.

ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง. ความเป็นครู. กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมหานคร, 2559.

ภูกมล นวนาทเจษฎา และธนีนาฏ ณ สุนทร. ความผูกพันของครูโรงเรียนเอกชนต่อสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร.วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559.

รังสรรค์ ศรีโคตร, ชวนคิด มะเสนะ และเกริกไกร แก้วล้วน. รูปแบบการบริหารงานบุคคลโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. 10(1). 1-10, 2563.

วาสนา ม่วงแนม. (2560). รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 11. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 11(2). 136-149.

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 68 ง หน้า 19 (20 มี.ค.2562), 2562.

สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565. กรุงเทพมหานคร: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ, 2563.

อรนุช พาทีทิน. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.

Abraham Maslow. Motivation and Personality. New York: Harper & Brothers. 1954.

DuBrin, A. J., & Ireland, R. D. (1993).Management and organization (2nd ed.). Cincinnati, OH:South-West.Hodgetts, R. M. Modern Human Relations at work (7th Ed). New York: Dryden Press, Harcourt Brace College. 1999