การส่งเสริมภาวะผู้นาทางการเมืองของนักการเมือง ในจังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการส่งเสริมภาวะผู้นาของนักการเมืองในจังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อนาเสนอแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้นาของนักการเมืองในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ได้แก่ นักการเมืองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประชาชนที่เป็นฐานเสียงของนักการเมือง นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ จานวน 17 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
             ผลการวิจัยพบว่า
            1. การส่งเสริมภาวะผู้นาของนักการเมืองในจังหวัดนครราชสีมา มีองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้ การส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยท้องถิ่น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ การบริการสาธารณะให้ทั่วถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมชุมชน
            2. นำเสนอแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้นาของนักการเมืองในจังหวัดนครราชสีมา ด้านอานาจ อิทธิพลของผู้นา ผู้นาสามารถทาให้คนอื่นไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้ หน้าที่ผู้นาต้องมีความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลได้ ด้านพฤติกรรมของผู้นา การเป็นผู้นาที่ดีต้องมีความพยายามความเพียร และการมีระเบียบวินัยต่อตนเอง มุ่งเน้นหนักในเรื่องความเป็นผู้นาการเรียนรู้ ด้านคุณลักษณะของผู้นา ภาวะผู้นามีความสามารถในการโน้มน้าวหรือจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับและยินดีปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ด้านสถานการณ์ของผู้นา ภาวะผู้นาและขีดความสามารถที่ทุกคนพึงมี เป็นพื้นฐานจาเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ตินันท์ แดงสกล, “ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอ
พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556.
ธนสรร ธรรมสอน. “ภาวะผู้นาทางการเมืองของนายกเทศมนตรีในการบริหารเทศบาลตาบล
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน”. วารสารวิชาการและวิจัยมทร.ธัญบุรี. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2558): 6.
นพ นรนารถ. “ธรรมาธิปไตยไม่มาจึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ”. ผู้จัดการรายวัน. (17 มีนาคม 2562): 6.
สานักวิชาการและนานักกฎหมาย สานักงานเลขาการสภาผู้แทนราษฎร. สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านอื่นๆ: การเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารประเทศและประชาชน. กรุงเทพมหานคร: สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557.
ลิขิต ธีรเวคิน. ความเป็นผู้นาทางการเมือง. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://mgronline. com [11 มีนาคม 2563]
ลิขิต ธีรเวคิน. การเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2549.
Thaiireorm, สานักข่าวอิศรา, (23 พฤศจิกายน 2556): 2.