การศึกษาความพึงพอใจและความสุขในการทำงานของบุคลากร กรณีศึกษา บริษัท พี ที อี อินเตอร์กรุ๊ป จากัด

Main Article Content

ขวัญตา มูลเจริญ
ตระกูล จิตวัฒนากร
วิโรชน์ หมื่นเทพ

บทคัดย่อ

                งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัท พี ที อี อินเตอร์กรุ๊ป จากัด เพื่อศึกษาความสุขในการทางาน ของบุคลากรบริษัท พี ที อี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัยคือ บุคลากรในบริษัท พี ที อี อินเตอร์กรุ๊ป จากัด จานวน 104 คน วิธีการเก็บข้อมูลจะใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
             ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 79.8 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.6 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.9 สถานภาพส่วนใหญ่ คือ แต่งงานแล้ว คิดเป็นร้อยละ 58.7 ด้านระยะเวลาในการทางานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.3 บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับได้แก่ 1. ด้านความรับผิดชอบ และด้านการปกครองบังคับบัญชา 2.ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 3.ด้านความก้าวหน้า 4. ด้านสภาพการทางาน 5. ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านนโยบายและการบริหาร และด้านชีวิตส่วนตัว 6. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านสถานะของอาชีพ 7. ด้านลักษณะของงาน และด้านความมั่นคงในงาน 8.ด้านเงินเดือน และ 9.ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต และความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการทางานภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับ ได้ดังนี้ ลำดับที่ 1. ด้านความกระตือรือร้นในการทำงาน 2. ด้านความพึงพอใจในการทำงานงาน 3. ด้านความรื่นรมย์ในการทำงาน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

นฤมล แสวงผล. ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. วิชาเอกการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554
พรภัทร์ รุ่งมงคลทรัพย์. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอบีบี จากัด. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาหรับนักบริหาร. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2556
ละไพร โอวาททัศนีย์. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี, 2557.
จิราภรณ์ ภู่สมบูรณ์. ความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
อภิสิทธิ์ พึ่งแย้ม. ความสุขในการทางานของพนักงาน Call Center บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559