รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนตามหลักพุทธธรรม โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4

Main Article Content

พระปลัดดำรงค์ ภทฺทมุนี

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนตามหลักพุทธธรรมสาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนตามหลักพุทธธรรมสาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1) ศึกษาสภาพการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 15 รูป ใช้แบบสัมภาษณ์โครงสร้าง และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 2) การสร้างรูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนตามหลักพุทธธรรมสาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 4 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 14 รูป/คน โดยการจัดสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 3) ประเมินรูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนตามหลักพุทธธรรมสาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 จาก ผู้บริหาร หรือ ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 15 รูป เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินที่ถามความเหมาะสมใน 4 ด้าน คือ โดยประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติและประโยชน์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ค่าร้อยละ
                ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 พบว่า การวางแผนงานกิจการนักเรียน ไม่มีแผนในการดาเนินงานด้านงานกิจการนักเรียน ส่วนใหญ่แล้วบริหารจะวางแผนงานกิจการนักเรียนในแผนใหญ่แผนเดียวคือแผนปฏิบัติการประจาปี ด้านการส่งเสริมงานกิจการนักเรียนไม่สามารถดาเนินงานได้อย่างเต็มที่เนื่องจากขาดงบประมาณในการสนับสนุน ด้านส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม พบว่า ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และ ระเบียบวินัยการดาเนินงานเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจหลายคน และ ฝ่ายผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่มีอานาจในการตัดสินใจ ด้านการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างไม่ต่อเนื่อง


              2. รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนตามหลักพุทธธรรมสาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 พบว่า รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียน โดยใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้วย การวางแผนงานฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้บริหารร่วมให้คาปรึกษา จัดทาแผนงานฝ่ายกิจการนักเรียน ควรมีการสร้างขวัญ และ กาลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ให้การยกย่องชมเชยนักเรียนที่ทาความดีด้านต่างๆ
             3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนตามหลักพุทธธรรมสาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ทั้ง 9 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2). หน้า 7.
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2544
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR). 2561.
วณิชย์ เอื้อน้อมจิตต์กุล. การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์. สารนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556
สมาลินี เกศธนากร. การบริหารงานกิจการนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42. วิทยานิพนธ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556
สาราญ ชูแก้ว. รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล. วิทยานิพนธ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2557