ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

Main Article Content

ตระกูล จิตวัฒนากร

บทคัดย่อ

              การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประจาปี 2561 รวมจานวนทั้งสิ้น 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า
             1. สภาพการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการกาหนดทิศทางมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการกาหนดกลยุทธ์ ด้านการประเมินองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการดาเนินกลยุทธ์ ด้านการประเมินผลและการควบคุม ตามลาดับ
             2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร พบว่า มีตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 3 ตัวแปรหลัก ได้แก่ ตัวแปร กลยุทธ์ สไตล์และบุคลากร

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

บริษัท นวนคร จากัด. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมปทุมธานี. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561.
ค้นจาก https://www.navanakorn.co.th/th/location/industrial/nava-nakorn-pathumthani. 2558
อลงกรณ์ โอภาสศรีวิศาล. กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค ในธุรกิจช่องโทรทัศน์ดาวเทียม : กรณีศึกษา บริษัท อาร์เอส จากัด
มหาชน. การศึกษาค้นคว้าอิสระสาขาการตลาด: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 2554.
Im2market. การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561.
ค้นจาก https://www.im2market.com/2015/06/18/1446. 2015
Yamane. T. Taro Statistic : An Introductory Analysis. New York: Harper &row. 1967