บทบาทพระสงฆ์กับความสำเร็จในการบริหารเชิงระบบในองค์กรศาสนา

Main Article Content

พระครูปลัดเถรานุวัฒน์ ดีเยี่ยม

บทคัดย่อ

บทบาทของพระสงฆ์ก็มีส่วนสำคัญในร่วมจัดการบริหาร และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เพราะพระภิกษุผู้มีหน้าที่ในการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง สร้างศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน โดยบทบาท หน้าที่ของพระสงฆ์ได้มีส่วนช่วยให้การบริหารเชิงระบบผ่านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ความสำเร็จให้ยั่งยืนถาวรสืบไปและมีประสิทธิภาพนั้น คือการที่คณะสงฆ์จะต้องทำหรือที่จะต้องถือเป็นธุระหน้าที่เกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา จึงมีการร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และให้มีการนำแนวทางไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ นำไปสู่ 1.การช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป 2.ช่วยให้บุคลากรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนที่มีส่วนเอื้ออำนวยความสำเร็จและความล้มเหลวล้มเหลวต่อเป้าประสงค์ขององค์กร 3. ช่วยส่งเสริมการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) 4. ช่วยยกระดับระบบการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-based Budgeting) และ 5. ช่วยในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ถนัด เดชทรพย์, การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ตามหลักธรรมาธิบาล, ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต, 2550, หน้า 19.

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. และคณะ การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา: นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมสันติสุข คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560.

พระมหาโยธิน โยธิโก.บทบาทพระสงฆ์ไทยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

พระพรมบัณฑิต, มอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ ในการประชุมคณะกรรมการประสานแผน ระดับภาคและผู้เกี่ยวข้อง ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 พฤศจิกายน 2560.

พระราชวรเมธี และคณะ, แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560-2564 การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ, 2560, หน้า 18.

วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์และคณะ, การวางแผนกลยุทธ์: ศิลปะการกำหนดแผนองค์การสู่ความเป็นเลิศ, 2548: น. 79.

อุทัย บุญประเสริฐ. วิธีการหรือเทคนิคเชงระบบและแนวทางในการบริหารโรงเรียน . ในรายงานการสัมมนาหลักและแนวทางในการบริหารโรงเรียนอยางเปนระบบ,หน้า1–33, 20 สิงหาคม 2539 ณ สวางคนิวาส จังหวัดสมทรปราการ.

Bowditch , Jame L. Behavior in Organization : A systems approach to managing . 2nd.ed. , Addison - Wesley publishing company , 1973 , p.16-17.

Dhammathas Academic Journal Vol. 17 No. 3 (September - December 2017) Special Issue) Kast, Fromont E.and Rosensweig , James F. Organization and Management : Asystems andcontingency approach.4th.ed.,McGraw–HillBook company,1975. P 109.

Newman William H. and Charles B. Summer. The process of management. New Jersey, prentice-Hall Inc, 1964, p 9.

Schoderbek,Peter P.and Othors . Management System: Conceptual Consideration. 4th .ed.,Richard D.Irwin,Inc.,1990, P 6-10.