ทุนนิยมกับงานประเพณีล่องสะเปาชาวนครลำปาง (พ.ศ. 2557 – 2563)

Main Article Content

ทองบริบูรณ์ หน่อทอง

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้ทุนนิยมของเทศบาลนครลำปางในการจัดงานเพื่อส่งเสริมประเพณีล่องสะเปาชาวนครลำปาง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์, การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ประกอบกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาของประเพณีล่องสะเปาของจังหวัดลำปางมาตั้งประเด็นคำถามในการศึกษา เพื่อวิพากษ์หลักฐานต่าง ๆ ตีความวิเคราะห์และสรุปเรียบเรียงแบบพรรณนาวิเคราะห์ให้ผู้อ่านได้ทราบ และเป็นกรณีศึกษารูปแบบทุนนิยมกับงานประเพณีล่องสะเปาชาวนครลำปาง


ผลการศึกษาพบว่า มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้อง และจัดจ้างบริษัท ห้าง ร้าน เอกชน เข้ามาดำเนินการ อีกทั้งมีการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีด้วยการมอบเงินรางวัลแก่ทุกหน่วยงาน สถานศึกษาและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประกวดสะเปาลอยน้ำ การประกวดประดิษฐ์กระทงเรือสำเภา “สะเปา” อันเป็นอัตลักษณ์ประเพณีดังกล่าว เพื่อยกระดับงานประเพณีท้องถิ่นสู่งานเทศกาลการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

เทศบาลนครลำปาง. (2560 - 2563). ขอเชิญส่งสะเปาลอยน้ำ สะเปารถใหญ่เข้าประกวดในงานล่องสะเปาจาวละกอน. [เอกสารทางราชการ]. ลำปาง: สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง.

ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น. ลำปาง เมื่อห้วงหนึ่งศตวรรษ. ลำปาง: สำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม สถาบัณราชภัฎลำปาง, 2551.

ศักดิ์ รัตนไชย, ตำนานล่องสะเปาลำปาง. เอกสารแผ่นพับเผยแพร่ในงานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน ประจำปี 2543.

สราวุธ รูปิน. “การศึกษาสะเปาในเขตจังหวัดลำปาง”. ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต. สาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.

สราวุธ รูปิน. “แนวคิดและความหมายสะเพาในล้านนา” . ภาคนิพนธ์กระบวนวิชาล้านนาคดีศึกษา 022701 (ความรู้พื้นฐานล้านนา). สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา คณะมนุษยศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 11. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542 หน้า 5850.

กมลทิพย์ กาวิเต, สัมภาษณ์ 25 กันยายน 2363.

กิตติภูมิ นามวงค์, อดีตนายกเทศมนตรีนครลำปาง, 7 พฤศจิกายน 2562.

กิตติภูมิ นามวงค์, อดีตนายกเทศมนตรีนครลำปาง, 31 ตุลาคม 2563.

จีระศักดิ์ ปันลำ, อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, 29 ตุลาคม 2563.

เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง (นิรนาม), 27 ตุลาคม 2563.

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง (นิรนาม), 27 ตุลาคม 2563.

เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดประชาชน สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง (นิรนาม), 25 ตุลาคม 2563.

เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง (นิรนาม), 23 สิงหาคม 2562.

เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง (นิรนาม), 9 เมษายน 2564.

ชัยวัฒน์ เริงเมือง, 5 พฤศจิกายน 2562.

บุญศรี วรรณศรี, 12 มีนาคม 2563.

บุญศรี วรรณศรี 18 เมษายน 2564.

บุญโชติ ไชยโลกา 5 ธันวาคม 2563.

พงศธร หน่อทอง, ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย, 25 มิถุนายน 2562.

พงศธร หน่อทอง, ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย, 23 เมษายน 2563.

พระอธิการอนุวัฒน์ สิริภัทโท, เจ้าอาวาสวัดชมพู ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง, 1 ตุลาคม 2563.

สุคนธ์ อินเตชะ, สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง, 29 มิถุนายน 2562.

สังเวียน อนุรักษ์ไชยวิทย์, 1 ตุลาคม 2563.

สำรอง ลาธุลี, ประธานชุมชนบ้านชมพู ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง, 1 ตุลาคม 2563.

อัญชลินทร์ วงศ์ประเสริฐ, 11 สิงหาคม 2562.

อดิศักดิ์ โกศลธิติพงศ์, 24 พฤศจิกายน 2562.