แนวทางการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

Main Article Content

พันตำรวจโทหญิงภาวนา มาลากุล

บทคัดย่อ

               ในการวิจัยเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีวินัยของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5และศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนนายสิบตำรวจ ปี 2560  จำนวน 154 คน


                ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (     = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของตนเองมากที่สุด (      =4.61) และรองลงมา คือด้านการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของศูนย์ฝึกอบรม (     = 4.43) ตามลำดับ


                 ข้อเสนอแนะจากการวิจับ พบว่า ด้านการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของศูนย์ฝึกอบรมทำตามระเบียบวินัยของศูนย์ฝึกอบรมอย่างเคร่งครัดควรมีกิจกรรมนอกเหนือจากการฝึกเพื่อให้เกิดความสามัคคี รักสถาบันของตน รักพวกพ้อง และอยากให้เลื่อนเวลาการฝึกไปเป็นเวลา 16.00 น. และวิ่งเวลา 17.00 น. หรือแบ่งช่วงเวลาฝึกกับการเรียนให้แยกจากกันด้านการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของตนเองควรมีความรับผิดชอบในหน้าที่ตนเองให้มากขึ้นมอบหมายหน้าที่สำหรับบุคคลให้ชัดเจนทุกคนและผู้ทำผิดวินัยอยากให้มีการลงโทษเป็นรายบุคคล


   

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ธวัช ประสพพระ. วินัยตำรวจ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : www.discipline.police.go.th/paper02/28_12559.
[16 ธันวาคม 2559].
กรมการวิชาการ. การวิจัยเพี่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร :องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545.
อารียา แสวงแก้ว. สภาพการเสริมการมีวินัยของข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดสระแก้ว. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : digital_collect,lib.buu.ac.th. [20 กุมภาพันธ์ 2559].
อัญชิสา สุรีย์แสง. การใช้กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : www.thapra.libsu.ac.th. [1 มีนาคม 2560].
สมหวัง โอชารสและคณะ. รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพตำรวจให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ การวิจัยเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : research.police.go.th. [20 กุมภาพันธ์ 2559].
Cronbach, L.J. Essentials of psychological testing. 5th ed. (New York: Harper & Row 1990). pp.
202-204