แรงจูงใจในการทำงานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อประสิทธิผล การปฏิบัติงานของลูกจ้างธนาคารออมสิน ในจังหวัดลำปาง

Main Article Content

ภรณี ใจวงศ์
ธนกร สิริสุคันธา

บทคัดย่อ

              การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างธนาคารออมสิน ในจังหวัดลำปาง ประชากร คือ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของธนาคารออมสินในจังหวัดลำปางทั้ง 15 สาขา จำนวนทั้งหมด 105 คน เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ เครื่องมือในการศึกษาคือ แบบสอบถาม ใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์ความถี่ ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติอนุมานเพื่อทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องด้วยเทคนิคการถดถอย โดยวิธี Enter Selection


              ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการทำงานและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างธนาคารออมสิน จังหวัดลำปาง โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยเรียงตามจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้ ด้านอัตราค่าตอบแทนด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านประสิทธิผลในการทำงานด้านความก้าวหน้าด้านการบังคับบัญชาด้านนโยบายด้านความสำเร็จของงานด้านลักษณะของงานด้านความรับผิดชอบและด้านการยอมรับนับถือ ตามลำดับผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ พบว่า แรงจูงใจในการทำงานและความพึงพอใจในงานมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างธนาคารออมสิน จังหวัดลำปาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


   

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กิตติคุณ ซื่อสัตย์ดี. คุณภาพชีวิตการทำงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานชวเลขสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สารนิพนธ์. รัฐประศาสตร์มหาบัณฑิต คณะศิลปะศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกริก, 2557.
เฉลิม สุขเจริญ. แรงจูงใจในการทำงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี. ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกริก, 2557.
ธนาคารออมสิน. 90 ปีธนาคารเพื่อประชาชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ นิวไวเต็ก จำกัด, 2550.
ประไพพักตร์ อรุณชัย. ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในสังกัด สำนักงานเขตลำปาง. การค้นคว้าแบบอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
สมพิศ การดำริห์. แรงจูงใจและประสิทธิผลภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.