การพัฒนาองค์การ: แนวคิด กระบวนการ และบทบาท ของนักบริหารการพัฒนาองค์การ

Main Article Content

วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์

บทคัดย่อ

               องค์การปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การเป็นไปด้วยความราบรื่นและให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ขององค์การอย่าง มีประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การพัฒนาองค์การจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะการพัฒนาองค์การจะเป็นกระบวนการในการวินิจฉัยถึงสาเหตุของอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ได้แนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการแก้ไขอุปสรรคและปัญหา รวมถึงการประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเป็นการสร้างสมรรถนะให้กับองค์การอย่างยั่งยืน อีกทั้งบทบาทของนักบริหารการพัฒนาองค์การจะเป็นพลังผลักดันที่จะทำให้องค์การผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง บทความนี้จึงได้ทบทวนแนวคิดของการพัฒนาองค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ และบทบาทของนักบริหารการพัฒนาองค์การ ที่เป็นหัวใจหลักของการพัฒนาองค์การเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน


 

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กมล อดุลพันธุ์. หลักการบริหารการพัฒนาและนักบริหารการพัฒนา. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://ebook.ram.edu/e-book/p/PS328/ps328-6.pdf. 2660. [9 มกราคม 2560].
จินตนา บุญบงการ. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: วี.พริ้นท์ (1991). 2552.
จิตติมา อัครธิติพงศ์. การพัฒนาองค์การ. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 2557.
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. หลักการจัดการ: องค์การและการจัดการสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2556.
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร : วี.พริ้นท์ (1991). 2551.
เนตร์พัณณา ยาวิราช. การจัดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ. กรุงเทพมหานคร : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป. 2556.
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน. 2554.
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์. 2557.
วันชัย มีชาติ. พฤติกรรมการบริหาร องค์การสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: แอคทีฟ พริ้นท์.2552.
วิเชียร วิทยอุดม. พฤติกรรมองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิล์ม และ ไซเท็กว์. 2549.
วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ . ความเหมาะสมในการเปิ ดด่านจุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมา อำเภอขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่. 2559.
อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี. พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ. กรุงเทพมหานคร: วีพริ้นท์. (1991). 2555
Barrie Wayne Gibbs. Managerial Roles, Environment, Technology an Effectiveness. Simon Fraser
University. 1986. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :http://search.proquest.com/docview/303648941/6296EC3C54724E37PQ/1?accountid=31937. [9 กุมภาพันธ์ 2560].
Gregory G. Dess, G.T. Lumpkin, Marilyn L.Taylor. Strategic Management: Text and Cases. Published
by McGraw-Hill/Irwin. 2004.
Griffin, R.W. Management. Boston, MA: Houghton Mifflin Company. 1999.
Rothwell, William J., and Sullivan, Roland. Organization Development. California: John Wiley & Sons.
2005.