แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ในบริษัทแปรรูปอาหารแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

Lifang Huang
ฤทธิพล ไชยบุรี
วิโรชน์ หมื่นเทพ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาทุนมนุษย์ของบริษัทแปรรูปอาหารแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี  และเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ในบริษัทแปรรูปอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีพื้นที่ศึกษาในบริษัทแปรรูปอาหารแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี   ผู้วิจัยผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทแปรรูปอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาทุนมนุษย์ จำนวน7 คน  เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างโดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการในการพัฒนาทุนมนุษย์ของบริษัทแปรรูปอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี พบว่ากระบวนการสร้างทุนมนุษย์ให้เป็นทุนมนุษย์ จึงต้องอาศัยวิธีดำเนินการอย่างเป็นระบบด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกถึงคุณสมบัติสมรรถนะ (Competency) อันประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และ พฤติกรรม ที่จำเป็นต่อการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร และ 2) แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ในบริษัทแปรรูปอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี พบว่าการพัฒนาทุนมนุษย์ควรมีการกำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณที่จำกัดในด้วยการฝึกอบรม,การศึกษาและการพัฒนาเพื่อการรองรับสถานการณ์ที่เข้ามาในอนาคต

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

วิชญาภา เมธีวรฉัตร. 2557. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือตอนล่าง 2. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ. 2548. เกณฑ์การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ.กรุงเทพมหานคร : สถาบันเพิ่ม ผลผลิตแห่งชาติ.

พะยอม วงศ์สารศรี. 2550 การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

พิเชษฐ์ วงค์เกียรติ้ขจร. 2552. แนวคิด ยุทธศาสตร์ การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) ในยุคโลกาภิวัตน์.กรุงเทพฯ : ปัญญาชน

ศิระ โอภาสพงษ์. 2543.ทุนมนุษย์, กรุงเทพมหานคร : เออาร์ บิซิเนส เพรส.

พิพัฒน์ ก้องกิจกุล. 2546. คู่มือปฏิบตัิวิธีวดัความพึงพอใจของลูกค้า, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บีไบร์ทบุ๊คส์.

ประภัสสร ไตรลาภวิฒิ, บุษกร วัฒนบุตร, นันทนา ชวศิริกุลฑล. 2563. แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ.วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น : ปีที่ 4 ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม .

ยุทธชัย ฮารีบิน. 2563 การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านกลยุทธ์ของผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม.วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน.

Baron, Angela & Armstrong, Michael. 2007. Human capital management : achieving added value through people . London ; Philadelphia : Kogan Page Ltd.

Bardo, J. W., & Hartman, J.J. 1982. Urban Sociology: A Systematic introduction. New York: Peacock Publishes.

Boxall, Peter and Purcell, John.2008. Strategy and Human Resource Management.Hampshire : Palgrave Macmillan.

Maslow, Abraham. 1970. Motivation and Personnality. New York : Harper and Row Publishers.