บทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

Main Article Content

ณัฐนนท์ จิรกิจนิมิตร

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอบทบาทของพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ซึ่งป่าเป็นแหล่งรวมทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายต่าง ๆ จึงส่งผลต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ป่าจึงเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ในสภาพเดิม ซึ่งในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดจากการเพิ่มของประชากร (Population growth) เมื่อผู้คนมากขึ้นความต้องการบริโภคทรัพยากรก็เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย พลังงาน และเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ความเจริญทางเศรษฐกิจนั้นทำให้มาตรฐานในการดำรงชีวิตสูงตามไปด้วย มีการบริโภคทรัพยากรจนเกินความจำเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิต มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานมากขึ้น การให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ แก่พุทธศาสนิกชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ทั้งปัญหาภัยแล้ง โลกร้อน อุทกภัย วาตภัย น้ำเน่าเสีย ขยะล้นเมือง พื้นที่ป่าลดลง เพื่อให้ประชาชนทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การจัดการขยะ น้ำเสีย การอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะพระสงฆ์ในสังคมไทย ได้มีการประยุกต์แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาดำเนินกิจกรรมทางสังคม เช่น การบวชป่า การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ป่าชุมชน การกำหนดอภัยทาน เขตพุทธอุทยาน เป็นต้น เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นสังคมไทย

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Boonruang, S. (2014). The role of the state and the people in the conservation and protection of wildlife in their natural habitat. Research report. Bangkok: Executive Committee of the Research and Consulting Center Thammasat University.

Chankaew, K. (1998). Environmental Science. Bangkok: Siam Alphabet Printing.

Chuniam, A. (2007). Role of monks in community development According to the opinions of monks and community leaders in Uttaradit Province. Master of Arts thesis Local. Research and Development Branch Uttaradit Rajabhat University.

Department of National Parks. (2022). Wildlife and Plant Conservation. Office of Conservation Area Rehabilitation and Development Land and Community Management Section in Conserved Forest Areas. Land and Community Resource Management Project in Conserved Forest Areas. Online. Retrieved March 14, 2022. Source: http://www.dnp.go.th/pcmd/About/about1.html.

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20161208141955_file.pdf

Jarasombat, S. (2008). Environmental Policy and Management. Bangkok: Textbooks and Publications Project, Faculty of Political Science, Thammasat University.

Komchadluek. (2022). Dharma... Nature conservation amulet. Online. Retrieved March 14, 2022. Source: https://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/15677.

National Buddhism Office. (2022). Dharma teachings in Buddhism and anti-corruption education courses. Online. Retrieved March 14, 2022. Source: http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfil.pdf.

Nipawan, W. (2010). Natural Resources Management and Management: The Role of Local Organizations. Bangkok : Odeon Store Printing House.

Khung Kraben Bay Development Study Center As a result of the royal initiative. (2022). Conservation of natural resources, forests and wildlife. Online. Retrieved March 14, 2022. Source: https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20161208141955_file.pdf.

Phra Dhammapitaka. (P.A. Payutto). (2009). Community way of life. Bangkok: The Praeang Panya Book Fund. Srinakharinwirot University.

Phra Dhammapitaka. (P.A. Payutto). (2013). Sustainable Development. (Print the 13).Bangkok: Komol Keemthong Foundation.

Piampongsarn, P. (2008). eco-economics and political ecology. Bangkok: Chulalongkorn University.

Ruangpanich, N. (2010). Sociology. Bangkok: Teachers Council of Thailand Printing House.

Santisuk, T. (2007). Department of National Parks. Wildlife and Plant Conservation. Forests of Thailand. Bangkok.

Sirikanjana, P. (2005). Duties of the monks according to the Buddhist law. Concepts and roles of Suwanno's writings in community development . Thammasat University.

Supasorn, P. (2011). Discipline and environmental conservation. In Phra Maha Hansa Thammadhammaso. Buddhism and social and economic development. Bangkok: 21 Century Company Limited.

Suthiyano, M. (2003). Buddhism and the Environment. Bangkok: Thammasat.

Wildlife Conservation Division. (2022). Royal Forest Department. Relationship between people and wildlife. and the current state of wildlife. Online. Retrieved March 16, 2022. Source: https://www.seub.or.th/seub/.

Wildlife Preservation and Protection Act B.E. 2562 Online. Retrieved March 14, 2022. Source. http://115.31.166.198/DNP/FileSystem/download?.pdf.