การศึกษาผลการจ้างงานของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Main Article Content

ภัคนันท์ ภัทรนาวิก

บทคัดย่อ

งานวิจัยผลลัพธ์การจ้างงาน ตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลด้านสุขภาวะคนพิการ ที่ได้รับการจ้างงานในชุมชน และส่งเสริมอาชีพ ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 และเพื่อเปรียบเทียบผลกับโครงการสํารวจสถานการณ์ คุณภาพชีวิตคนพิการ “การเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการของกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ (พก.)” จากผลการวิจัยพบว่า ตัวอย่างคนพิการจํานวน 1,691 เมื่อได้รับการจ้างงานในชุมชนและส่งเสริมอาชีพ ตามมาตรา 33 และ มาตรา 35 มีสุขภาวะทั้ง 4 ด้านที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับตอนไม่ได้รับการจ้างงานในชุมชนและส่งเสริมเสริมอาชีพ โดยประกอบด้วย การได้รับสิทธิคนพิการ การได้รับการศึกษา สามารถออกสู่สังคม มีอาชีพและเศรษฐกิจ อีกทั้งเกิดความเข้าใจด้านสุขภาวะ นอกจากนี้เมื่อเทียบกับดัชนีด้านสิทธิคนพิการ (การส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ) ดัชนีสุขภาวะคนพิการ ดัชนีด้านการศึกษา ดัชนีด้านการออกสู่สังคม ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม พบว่ามีทิศทางแนวโน้มเป็นไปในทิศทางดีและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


          อย่างไรก็ตามอาจจะต้องมีหน่วยงานให้การสนับสนุนในการส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่องทั้งในด้านสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน (กาย สังคม อาชีพและเศรษฐกิจ และจิตใจ และปัญญา) เช่น การสนับสนุนสุขภาวะทางกายในด้านการเดินทาง การพักผ่อน นอนหลับ การได้รับการ ฝึกอบรม และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง การได้รับคำแนะนํา คำปรึกษาด้านอาชีพและแหล่งงาน การได้รับการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัดของคนพิการ การได้รับการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมืออุปกรณ์ และ เข้าถึงแหล่งเงินทุน แหล่งเงินกู้อื่นๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chaipanya P. (1998) Satisfaction Measurement. Bangkok: Saeng Aksorn.

Department of Empowerment of Persons with Disabilities cooperated with the Redemptorist Foundation For People with Disabilities and the Social structured Research Centre. (2014). The system and guidelines for promoting occupations and welfare in persons with disabilities. Retrieved April 10, 2019, from https://shorturl.asia/5zMNR.Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Empowerment of Person with Disabilities Act, B.E. (2007) and Second Edition,

B.E. (2013). Retrieved March 1, 2019, from http://web1.dep.go.th/sites/default/files/files/law/197.pdf.

Phutrakhul P. (2018) The quality of life of the people with impairment arising from community employment and Career promotion.

(2018). Humanities & Social Sciences. Vol. 35 No. 3: September-December. Retrieved March 1, 2019, from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HUSO/article/view/144941/118383%20.

Social Innovation Foundation. (2019). Quality of Life Development Program for Persons with Disabilities: Healthy work under the Health Promotion Innovation budget .

Unprommee S. (2009). Milestones in health promotion: Statements from global conferences. Nonthaburi: Academic Welfare Program of the Praboromarajchanok Institute, the Ministry of Public Health. Retrieved March 1, 2019, from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70578/9786161115333_tha.pdf?sequence=24&isAllowed=y.