แนวทางการพัฒนาทีมงานประกันชีวิต : กรณีศึกษาบริษัท XXX

Main Article Content

ธิดารัตน์ เวชประสิทธิ์
บุษกร วัฒนบุตร
วิโรชน์ หมื่นเทพ
สยาม อัจฉริยประภา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพทั่วไปของการสร้างทีมงาน 2) องค์ประกอบของ
การพัฒนาทีมงานประกันชีวิตของบริษัท XXX และ 3) แนวทางการพัฒนาทีมงานประกันชีวิตของบริษัท XXX  การศึกษาครั้งนี้ใช้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต จำนวน 8 คน ที่เลือกมาแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างในการเก็บรวมรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า จุดแข็งของภาวะผู้บริหารงานประกันชีวิต คือการที่ผู้บริหารเป็นผู้ที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของทีมงาน เพื่อให้เข้าถึงปัญหาที่แท้จริงของทีมงานและองค์กรได้อย่างถูกต้อง องค์ประกอบของการพัฒนาทีมงานประกันชีวิตของบริษัท XXX เป็นการสร้างแรงจูงใจแต่ละพื้นที่จะมีการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันไป ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และเป็นการรักษาตัวแทนให้อยู่กับองค์กร ซึ่งแนวทางการพัฒนาทีมงานประกันชีวิตของ บริษัท XXX จะเป็นการใช้กลยุทธ์ 7S ของ McKinsey ช่วยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในองค์กรทั้งระบบ เนื่องจากการบริหารสามารถนำไปสู่
การประเมินผลประสิทธิผลในการบริหารองค์กรได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Choodum, P. (2014). Relationship between work motivation and leadership of life insurance agency leaders, NUMTHONG GROUP, AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE CO.LTD. Phranakhon Rajabhat Research Journal, 9(2), 184 – 204.

Kongkasawat, Dh. (2006). COMPETENCY, how do they do it in practice? Bangkok: Technology Promotion Association (Thailand-Japan).

Rasmekomen, B. (2017). Life Insurance Product Strategy For Elderly Citizens In Bangkok. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 9(1), 1129 – 1142.

Sorasuchat, A. (2020). Applied Statistics and Research Methodology. Konkhane: Greenness World Co., Ltd.

Supsombut, S. (2019). Determination of Marketing Guidelines for the Decision to Purchase Consumer Life Insurance Policies in Khon Kaen Province, Journal of management, 9(3), 66 – 79.

Suwannachot, B. (2011). Strategies for keeping life insurance agents in a sustainable career Company case study Muang Thai Life Assurance Co., Ltd. (Independent study Master of Administration). Graduate School: University of the Thai Chamber of Commerce.

Toysumran, W. (2003). Motivation Influencing on the Performance of Public Relations Officials of the Ministry of Education. (Master Thesis). Faculty of Education. Dhonburi Rajabhat University.

Trakulsarit, W. (2007). Teamwork. Bangkok: Academic Promotion Center.