เผยแพร่แล้ว: 2022-12-24

แนวทางการพัฒนาทีมงานประกันชีวิต : กรณีศึกษาบริษัท XXX

ธิดารัตน์ เวชประสิทธิ์, บุษกร วัฒนบุตร , วิโรชน์ หมื่นเทพ, สยาม อัจฉริยประภา

18-26

การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ โดย ADDIE MODEL

พิงพร ศรีแก้ว, กรนิษฐ์ ชายป่า, ศิวพร จติกุล

53-64

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา

ณฤณีย์ ศรีสุข; จิรัชนากานต์ เพิ่มขึ้น, พัชรีญา ฟองจันตา, สยาม อัจฉริยประภา, ฤทธิพล ไชยบุรี

65-73

การจัดการพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา

ณฤณีย์ ศรีสุข; พระครูสิริธรรมบัณฑิต, บุษกร วัฒนบุตร , บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

74-83

การสร้างเครือข่าย กลไกการตลาดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของชุมชนสัมมาชีพในจังหวัดแพร่

ชลธิชา จิรภัคพงค์, พระครูปริยัติวรากร, พระศักดิธัช แสงธง , สมจิต ขอนวงค์

84-101