ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษาเขตพื้นที่สูง อำเภอเวียงแหง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

Main Article Content

ศรีทน จองเซ
รัตนา ดวงแก้ว
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาเขตพื้นที่สูง อำเภอเวียงแหง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (2) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู


กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู จำนวน 127 คน จากสถานศึกษาเขตพื้นที่สูง อำเภอเวียงแหง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามออนไลน์ชนิดมาตรประมาณค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.86 และ 0.90 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน


ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) พฤติกรรมการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับ


มาก และ (3) พฤติกรรมการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สัมพันธ์เชิงบวกในระดับมากที่สุดกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Amdonkloy, S. (2013). The role of administrators of educational institutions in the 21st century. Graduate Studies Journal Phibunsongkhram Rajabhat University, 7(1), 1-7. [in Thai].

Chiang Mai Primary Education Service Area Office 3. (2020A). Basic education quality development plan for the year 2020-2022. Chiang Mai: Policy and Plan Group. [in Thai].

Chiang Mai Primary Education Service Area Office 3. (2020B). Report on the results of basic national educational testing (O-NET) for the academic year 2020. Chiang Mai: Educational Monitoring and Evaluation Group. [in Thai].

Chongcharoen, K. (2019). Leadership for school management in the 21st century. Nonthaburi: School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University. [in Thai].

Chookomnoet, W. (2014). Community model of teaching professional learning to learning in the 21st century school context in Thailand. Hat Yai Academic Journal, 12(2), 123-134. [in Thai].

Darling-Hammond, L. & McLaughlin, M. W. (2011). Policies that support professional development in an era of reform. Phi Delta Kappan, 92(6), 81-92. Retrieved April 30, 2020, from https://kappanonline.org/policies-that-support-professional-development-in-an-era-of-reform/.

Daungkaew, R. (2016). Supervision based on the concept of a professional learning community. Nonthaburi: School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University. [in Thai].

Daungkaew, R. (2019). Instrutional leadership. Nonthaburi: School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University. [in Thai].

Daungkaew, R. (2021). Learning network in schools. Nonthaburi: School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University. [in Thai].

Fraunfelter, E. R. (2019). Examining the relationship between professional learning communities and teacher self-efficacy in elementary and middle schools (Order No. 22587635). Retrieved April 5, 2020, from https://www.proquest.com/dissertations-theses/examining-relationship-between-professional/docview/2293040469/se-2?accountid=44806.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Laisitsereekul, M. (2018). Secondary school management strategies based on the concept of professional learning community. (Doctoral dissertation, unpublished). Faculty of Education, Chulalongkorn University. [in Thai].

Office of the Basic Education Commission. (2019). Policies of the Office of the Basic Education Commission, Fiscal Year 2019. Bangkok: Office of Basic Education Policy and Planning. [in Thai].

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2009). Effective teaching and learning environments: First results from TALIS. Retrieved April 30, 2020, from www.sourceoecd.org/education/9789264056053.

Steger, M. (2018). Perceptions of principal behaviors associated with effective implementation of professional learning communities (Order No. 10807708). Retrieved April 5, 2020, from https://www.proquest.com/dissertations-theses/perceptions-principal-behaviors-associated-with/docview/2036846749/se-2?accountid=44806.

Suwanawong, A. (2016). Characteristics of vocational learning communities in the context of Thai education. Panyapiwat Journal, 8(1), 163-175. Retrieved May 3, 2020, from https://journal.pim.ac.th/uploads/content/2016/04/o_1ahdv4iiq1ip7dfj1oi3pvi1hdsa.pdf.

Thongtap, Ch. (2017). Relationship between administrative behavior of school administrators and job motivation of school teachers in Mueang Chon Buri District under the Office of Primary Education Area 1. (Master’s thesis, unpublished). Faculty of Education, Burapha University. [in Thai].