การจัดการพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา

Main Article Content

ณฤณีย์ ศรีสุข
พระครูสิริธรรมบัณฑิต
บุษกร วัฒนบุตร
บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้และกระบวนการสร้างการจัดการพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนในล้านนา 2) พัฒนาพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา 3) สร้างต้นแบบพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประชากร คือ วัดและชุมชนในล้านนา กลุ่มตัวอย่าง คือ พิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนในล้านนาจำนวน 3 แห่ง


ผลการวิจัยทำให้ 1) ได้องค์ความรู้และกระบวนการสร้างการจัดการพิพิธภัณฑ์ของวัดและชุมชนที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายต้นแบบจำนวน 3 แห่ง 2) ผลที่เกิดจากการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการยกระดับโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด 90 รายการให้เป็นที่รู้จักทั้งในวัดและชุมชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3) ได้ต้นแบบพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนจำนวน 3 แห่งในล้านนา คือ พิพิธภัณฑ์วัดน้ำจำ พิพิธภัณฑ์วัดบ้านต๋อม และพิพิธภัณฑ์วัดบ้านก้อง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Nadprasert, P., Boriboon, G., & Sungsri, S. (2017). Management of local museums to promote lifelong learning. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(2), 861-878.

Nukong, A., Duangchan, P., Thongchuay, C., & Nualcharoen, M. (2016). Creative Museums Management for Cultural Tourism in Phuket Province. Journal of Humanities and Social Sciences, Thaksin University, 10(2), 179-197.

Pavakanun, U., Kitisoponoh, P., Hamontri, W., & KappKo, D. (2019). Role of “Temple” in Promoting the elderly independent and valuable life to family and society. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 12(2), 1223-1238.

Praphutdee, P. (2019). Virtual Art Museum. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 12(3), 1104-1118.

Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization). (2022). Thai Museums Database. Retrieved 6/20/2022, from https://db.sac.or.th/museum/.

Rugwongwan, Y. (2013). Local Museums and Cultural Heritage Preservation of the Local Community. Damrong Journal, 10(1). 1-24.

Saenpich, S., Sirikulpipat, P., & Nadprasert, P. (2020). Development Interactive Virtual Museum Application with 360-Degree and 3D scans Virtual Reality Technology: Case study 10 Museums of Thailand. Journal of Information Science, 38(1), 42-57.

Thongkamnush, T., Buddhabhumbhitak, K., & Apichayakul, O. (2021). Promoting of museum tourism in Thailand with the concept of destination museum. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University, 15(1), 38-52.