การจัดการทุนมนุษย์ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรกรณีศึกษา: บริษัท IKEA

Main Article Content

Nixuan Liao
บุษกร วัฒนบุตร
วิโรชน์ หมื่นเทพ

บทคัดย่อ

บทความนี้เลือกเฟอร์นิเจอร์ของ IKEA ซึ่งเป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับทุนจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนเป็นวัตถุวิจัย ผ่านการสำรวจภาคสนามและแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อค้นหาบทบาทของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ IKEA ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์การดำเนินการเฉพาะของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงมุ่งเน้นที่องค์กรในประเทศควรค่าแก่การอ้างอิง สร้างวัฒนธรรมองค์กรขั้นสูง เสริมสร้างการสร้างการสื่อสาร รวมวัฒนธรรมองค์กรกับมาตรฐานการจ้างงานในการสรรหา และสร้างระบบการฝึกอบรมที่สมบูรณ์ และระบบประเมินผลพนักงานและกลไกจูงใจต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของพนักงานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยุติธรรมและเป็นธรรมที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน และเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ


ผลการวิจัยพบว่า                           


1.บริษัทต้องการสร้างและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของตนเองในการแข่งขันในอนาคต และยืนหยัดอย่างดื้อรั้นท่ามกลางคู่แข่งนับพันราย วิธีเพิ่มประสิทธิผลของทรัพยากรบุคคลให้สูงสุด


2.วัฒนธรรมองค์กร คือ การศึกษาวิธีจัดการองค์กรโดยผสมผสานวัฒนธรรมและการจัดการเข้าด้วยกัน วิธีการสร้างการผสมผสานที่ดีสามารถนำมาซึ่งประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้ในการพัฒนาองค์กร


3. วิธีเสริมสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลตามวัฒนธรรมองค์กรควบคู่ไปกับการทำธุรกิจได้ดี

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chaiburee, R. (2019). Human Capital Development in Thailand 4.0 era, Nakhon Lampang Buddhist College’s Journal, 221-236.

Chullasap, N. (2014). Human resource development towards ASEAN community. Journal of Education, Thaksin University, 38-59.

Drucker, P. F. (1954). The Practice of Management, New York: Harper & Brothers.

Khanitcharangkoon, P. (2017). The human resource development of Military Development Office, Armed Forces Development Command Headquarters, Royal Thai Armed Forces to support the change to Thailand 4.0, Thammasat University. Bangkok.

Kongpradit, T. & Kummadee, P. (2020). Human resource management. To drive the economy in the era of Thailand 4.0. era. Journal of Graduate MCU KhonKaen Campus, 7(3), 45-59.

Mingjaroenporn, S. (2013). Human Resource Development and Organizational Performance of the Government Savings Bank, (Master’s Thesis). Mahidol University. Nakhonpathom.

Sriwiboon, C. (2014). Human resource management and development. Bangkok: Dr. Petch Publishing House.

Trailapwiti, P & Watthanabut, B and Chavasirikultol, N (2020). Human Capital Development Approach in Driving The Organization To Success, Journal of Local Governance and Innovation, 157-170.