แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของวิสาหกิจขนาดย่อมร้านสะดวกซื้อทูเดย์ในมณฑลกวางสีประเทศจีน

Main Article Content

JIE LI
บุษกร วัฒนบุตร
วิโรชน์ หมื่นเทพ

บทคัดย่อ

ในวิทยานิพนธ์นี้ผู้ศึกษามีจุดประสงค์ศึกษาแนวทางการจัดการทุนมนุษย์ของวิสาหกิจขนาดย่อมในประเทศจีน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารเกี่ยวข้องกับความหมายของทุนมนุษย์ ความสำคัญของทุนมนุษย์ คุณสมบัติของทุนมนุษย์และแนวคิดของทุนมนุษย์ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเริ่มต้นการศึกษาจากร้านสะดวกซื้อทูเดย์ ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นและมีชื่อเสียงในปัจจุบันในมณฑลกวางสีประเทศจีนใช้เครื่องมือแบบสอบถามเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในร้านสะดวกซื้อทูเดย์ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรที่ให้ข้อมูลได้แก่ผู้บริโภคที่เข้าสู่ร้านสั่งซื้อสินค้าและพนักงานในร้าน


ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า


1) ร้านสะดวกซื้อทูเดย์ยังขาดบุคลากรอยู่ รายได้และสวัสดิการเป็นสาเหตุสำคัญที่ไม่สามารถเก็บบุคลากรได้ในวิสาหกิจขนาดย่อม


2) นวัตกรรมมีไม่พอเพียง เศรษฐกิจขาดแคลน ไม่มีนโยบายพิเศษในการดึงดูดบุคลากรเป็นสาเหตุที่สำคัญที่เก็บบุคลากรลาบากในมณฑลกวางสี


3) วิธีการจัดการไม่ทันสมัย ขาดลักษณะของตนเองเป็นสาเหตุสำคัญที่ไม่สามารถเก็บบุคลากรในประเทศจีน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Jansawang, K., & Prombutara, S. (2019). Human capital and change: a new paradigm of human resource management. Journal of Management Science, 6(2), 209–222.

Chirapattanapornsin, T. (2020). The approach of strategic management and organizational competitiveness: Empirical evidence from Thai industrial sector. Executive Journal, 40(2), 64–80.

Kanata, P., & Inkum, D., (2016). Human capital development, human resources, new ideas. Journal of Innovation and Management, 1(1), 62–70.

Kongkasawat, T. (2007). How to Apply Competency in Organization. 6th ed. Bangkok: Technology Promotion Association (Thailand-Japan).

Pinkesorn, K., Kittisaknawin, C., & Kongklai, C (2017). Human Capital: Corporate human capital scorecard. Journal of Graduate Studies, 11(2), 194-202.

Rabob, C., Sureerattanan, C., Wanakul, P., Tharakhum, P., Kraisamrong, A., Moryadee, C., & Phochanikorn P. (2019). Small and medium enterprise development in the People’s Republic of China. Business Review Journal, 11(2), 198–215.

Tantrajin, P., Navanuch, P., Kritsavanon, K., & Prakancharoen, S. (2016). Human Capital: Human Resource Development in 21st Century. Suthiparitat Journal, 30(Special), 115–123.

Kulnanun, T. (2019). Neuroeducation: Current human capital development for the future. Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Ra