ความเชื่อเรื่องบุญ-บาปที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Main Article Content

จินตนา จันเรือน
สุวิทย์ นามบุญเรือง
ทัศนี ลี้จากภัย
รพีพรรณ โสภากุล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อเรื่องบุญ-บาปที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดลำปาง ที่นับถือพุทธศาสนา เป็นวิจัยเชิงสำรวจ โดยการใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ใช้สถิติเชิงพรรณา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ


ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ21-25ปี ศึกษาในสถาบันการศึกษาภาครัฐ  สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี ในระดับชั้นปีที่ 4 มีเกรดเฉลี่ยระดับ 2.00-2.50 ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปาง  ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด การศึกษาระดับประถมศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว คือ ต่ำกว่า 5,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเชื่อเรื่องบุญ-บาปที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต ทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.22  แยกได้ ดังนี้ ด้านความเชื่อตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เท่ากับ 3.98 ประเด็นที่ได้รับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ชาวพุทธต้องช่วยกันปราบปรามการทุจริต ด้านความเชื่อเรื่องกรรมดี-ชั่ว  มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เท่ากับ 4.24  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ คนที่พูดความจริงไม่หลอกลวง จะทำให้คนทั้งหลายเชื่อถือ ให้ความเคารพ และยอมรับฟังคำพูดของบุคคลนั้น ด้านความเชื่อเรื่องสวรรค์-นรก  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.19 ประเด็นที่เชื่อมากที่สุด คือ คนรักษาศีลเมื่อตายไปจะเข้าถึง สุคติ โลกสวรรค์ ด้านความเชื่อจากอิทธิพลทางสังคมรอบด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.46 ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถาม เชื่อมากที่สุด คือ คนที่เคยทำผิดแต่กลับตัวกลับใจสังคมย่อมให้อภัย กับ สังคมในปัจจุบันที่มีปัญหาวุ่นวาย เพราะคนไม่นำธรรมใน พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Board of Directors prevent and suppress narcotics Ministry of Justice. (2021). Report

on performance prevention and suppression of drugs. Retrieved May 16, 2022,from https://www.oncb.go.th/EBookLibrary/annual%20report %202564.pdf.

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing. (5th ed.). New York : Harper Collins Publishers.

Chinnapa, S. (2012). Belief in Merit sins according to Buddhism of the inmates of the Nakhon Ratchasima Central Prison. (Master of Arts thesis). Buddhism (Buddhism). Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Laochaya, S. (1999). Beliefs about merit and sin and ethical behavior of high school students in Bangkok. (Thesis). Thammasat University. Bangkok.

Likert, Rensis. (1967). The Method of Constructing and Attitude Scale. Fishbeic, Matin, Ed. New York : Wiley & Son.

Petchdaeng, P. (1985). Belief in merit sins in Buddhism of students Secondary School Year 6 in Bangkok. (Master of Arts thesis). Science of teaching. Kasetsart University. Bangkok.

Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto) (2000). Buddhist Dictionary Glossary Edition. (9 th). Edition, Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Yamane, T. (1973 ). Statistics: An Introductory Analysis. (3rdEd). New York.Harper and Row Publications.