เครือข่ายชุมชนจันจว้ากับการจัดการทุนทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา วัดป่าหมากหน่อ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

ถิรายุส์ บำบัด
อักษราภัค ชัยปะละ
รักษ์ศรี เกียรติบุตร

บทคัดย่อ

การศึกษาเครือข่ายชุมชนจันจว้าต่อการจัดการทุนทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาวัดป่าหมากหน่อ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ภูมิประวัติศาสตร์และตำนานพื้นถิ่นที่เกี่ยวข้องกับบริเวณพื้นที่วัดป่าหมากหน่อ รวมถึงทุนทางประวัติศาสตร์ที่ค้นหาจากเครือข่ายชุนชนในพื้นที่ตำบลจันจว้า ประกอบด้วย พระสงฆ์ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนตำบลจันจว้า ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  จากการศึกษาพบว่า บริเวณพื้นที่วัดป่าหมากหน่อ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายมีประวัติศาสตร์และตำนานพื้นถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ “เวียงหนองล่ม”หรือ “เวียงโยนก”ตามตำนานสิงหนวัติ(สิงหนติ)ที่อยู่ระหว่างรอยต่ออำเภอแม่จันและอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายในปัจจุบันและปรากฏทุนทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย หนึ่ง โบราณวัตถุ ประเภทตุ้มถ่วงแห และเครื่องมือหิน สอง พระวิหาร สาม พระพุทธรูปพระประธานปางพระสิงห์ 1 สี่ พระธาตุโยนกนครและบ่อน้ำทิพย์  ห้า ศาลเจ้าย่าบัวเขียว หก วังพญาปลวก เจ็ด แมงสี่หูห้าตา แปด ศาลาพระเจ้าทันใจ เก้า รอยพระพุทธบาทจำลอง จะเห็นได้ว่า ทุนทางประวัติศาสตร์ทั้งเก้าของวัดป่าหมากหน่อที่เกิดการร่วมกันค้นหาร่วมกันระหว่างเครือข่ายชุมชนจันจว้าดังกล่าวข้างต้นสามารถนำข้อมูลทุนทางประวัติศาสตร์วัดป่าหมากหน่อไปใช้ขยายกับเครือข่ายชุมชนจันจว้ากลุ่มอื่น ๆ อาทิ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำทางวัฒนธรรมเพื่อการจัดการสู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืนต่อไป

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Damrikul, S. (1999). Lanna : Enviroment, Society and Culture. Bangkok: Thai Heritage.

Damrikul, S. (2002). Land of Lanna. Bangkok: Dan Suttha.

Ongsakul, S. (2018). History of Lanna. Bangkok: Amarin.

Saimueangnai, P. (2014). The Study of Budda’s Important in Chiang Rai Province for Strengthen Potential Management of Learning and Cultural Tourism. (Master Dissertation). Chiang mai Univercity. Chiang mai.

Tarugsa, N. (2022). Yonok, the regendary city of lanna. Retrieved October 9, 2022, from https://www.finearts.go.th/fad7/view/26134.

ThongOran, C. (2020). Wat Pa Mak Nor. Graduate School. Mahachulalongkornrajavidyalaya University.