ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

สมภพ ศรีสัมพันธ์
ฐิตชา ผ่องไพบูลย์
ประนอม วังพรม
มณฑา พลสวัสดิ์
สมพล รวยสว่างบุญ
พิมพ์กมล เกษแก้ว
เมลิสา มหาพล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาหาปัญหาและอุปสรรคประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และ (3) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบล
บางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 


          รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 120  คน  ได้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางเดื่อ  คณะสภาเทศบาลตำบลบางเดื่อ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเดื่อ โดยการใช้สูตรทาโร่ ยามาน่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย T-test,
F-test


          ผลการวิจัยพบว่า 1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  คือ มีกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรและเสร็จทันตามกำหนดเวลา
2) ปัญหาและอุปสรรคประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ 3) แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองลงมา คือ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bang Dua Municipality Office (2015). General Information. Pathum Thani: Bang Dua Subdistrict Municipality Office.

Bang Dua Municipality Office (2022). Disaster Prevention and Mitigation. Pathum Thani: Bang Dua Municipality Office.

Coppola, P. D. (2007). Introduction to International Disaster Management. United States of America: Butterworth Heinemann.

National Disaster Prevention and Mitigation Committee. (2015). National Disaster Prevention and Mitigation Plan 2015. Bangkok: Department of Disaster Prevention and Mitigation.

National Disaster Prevention and Mitigation Committee. (2021). National Disaster Prevention and Mitigation Plan 2021. Bangkok: Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of the Interior.

Puttha, J. & Poboon, C. (2018). Disaster Prevention and Mitigation of Local Administrative Organizations in Thailand. Kasem Bundit Journal, 19(1), 31-44.

Sara-arporn, S. (2007). Participation of the People in the Preparation of Local Development Plans. of Khlong Chalerm Subdistrict Administrative Organization, Kong Ra District, Phatthalung Province. (Master’s Thesis). Khon Kaen University. Khon Kaen.

Sodsong, K. (2022). The Disaster Prevention and Mitigation Operation of Na Kham Hai Sub-District Municipality in Mueang District of Nong Bua Lamphu Province. Journal of Modern Learning Development, 7(3), 100-113.

Srihan, K. (2016). A Study of Disaster Mitigation Operations and Problems of Municipalities in Selaphum District, Roi Et Province. (Master’s Thesis). Nakhonratchasima College. Nakhon Ratchasima.