แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Main Article Content

เกศริน เอกธวัชกุล
ชัยรัตน์ จันทนดิษฐ์
ประภัสสร คุ้มสุวรรณ์
รัชชานนท์ พิพัฒน์พรไพศาล
ชาครีย์ นาคแกมแก้ว
วรวุฒิ วีระวัฒน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (2) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ  สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีระดับชั้นยศและสายงาน แตกต่างกัน และ (3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ  สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัสมุทรปราการ 


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ จำนวน  90  คน โดยผู้วิจัยได้ใช้ประชากรทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่ และ F-test


ผลการวิจัยพบว่า  (1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ  สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ (2) การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีระดับชั้นยศและสายงาน แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญสถิติที่ระดับ .05 และ (3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ควรเพิ่มเงินเดือน ยอมรับฟังความคิดเห็น เปิดสอบให้เลื่อนระดับ จัดเครื่องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ นโยบายการปฏิบัติงานมีความชัดเจน มีการพิจารณาความดีความชอบด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค จัดให้มีบริเวณสำหรับพักผ่อน และสนับสนุนการให้ทุนการศึกษา

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Asatap, W. (2016). Factors Related to Motivation in Performance of Civil Servants of the 12th Infantry Regiment, King's Guard. (Master’s Thesis). Ramkhamhaeng University. Bangkok.

Chareonnaitham, T. (2016). Motivation of Commissioned Police Officers. (Master’s Thesis). Rajabhat Maha Sarakham University. Bangkok.

Hiranto, U. (2000). Principles of Personnel Management. Bangkok: Odeon Store.

Kalsang, S. (2010). Human Resource Management. Khon Kaen: Mahamakut Buddhist University, Isan District.

Kreatakaew, P. (2016). Motivation for the Performance of Traffic Police Officers. Muang Police Station, Sakon Nakhon. Journal of Graduate Studies, 13(63), 133-144.

Muang Samut Prakan District Police Station (2021). Number of Personnel. Samut Prakan: District Police Station Samut Prakan City.

Prathum, S. (2017). Ethics of Police under the Provincial Police in Kalasin Province. Journal of Roi Et Rajabhat University, 11(1), 187-194.

Radsamak, P. (2014). Factors That Affected Motivation In Job For Preventing And Suppressing Of Police At Samrongtai Police Station In Phrapradaeng District, Samutprakarn Province. (Master's Thesis). Mahachulalongkornrajavidyataya University. Bangkok.

Srisaard, B. (2002). Preliminary Research. Bangkok: Suweeriyasan.

Suntain, S. (2017). Inspiration of Outstanding Police, Chiang Mai Provincial Police Division. (Master's Thesis). Rangsit University. Bangkok.

Sutasanta, V. (2014). Satisfaction in Performance of Border Patrol Police Officers at Grade Level Reaching the Level of a Police General Under the 11th Border Patrol Supervision Division. (Master's Thesis). Rajabhat Maha Sarakham University. Maha Sarakham.

Raumsuk, U. (2020). Motivation in operation of traffic police officers under the Metropolitan Police Division 5 Metropolitan Police. Journal of Politics, Administration and Law. 13(3), 72-88.

Wattana, K. (2015). Reform and Development of the Thai Bureaucratic System. Bangkok: Police Printing House.