คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ประชาชนคาดหวังในจังหวัดอุทัยธานี

Main Article Content

จรินทร์ สวนแก้ว
รัชด์ฐิพร กัลยาณมิตร
ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
พีรพัฒน์ ศิรืรัตนพรรณ์
พีรวิทย์ ใจสม
น้อม ฉิมคล้าย
ศักดา ศิริภัทรโสภณ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ประชาชนคาดหวังในจังหวัดอุทัยธานี และ 2) ศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ประชาชนคาดหวังในจังหวัดอุทัยธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล


          รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง และอาศัยอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 324,332 คน กลุ่มตัวอย่างโดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยใช้สูตรของ ทาโร่  ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ จำนวน 30 ข้อ โดยได้ค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ 0.95  ได้ค่าอำนาจจำแนกรายข้อรวมทั้งฉบับมีค่าระหว่าง 0.63 - 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  และ F-test


          ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ประชาชนคาดหวังในจังหวัดอุทัยธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ  ด้านวิสัยทัศน์ 
ด้านลักษณะส่วนตัว  และด้านปัจจัยส่วนบุคคล   และ 2)  ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ประชาชนคาดหวังในจังหวัดอุทัยธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ประชาชนคาดหวังในจังหวัดอุทัยธานี โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Department of Local Administration. (2007). Local Development Plan Preparation Manual. Bangkok: Department of Local Administration.

Charoenwongsak, K. (2006). The Future Image and Desirable Characteristics of Thai People. Bangkok: Office of the National Education Commission.

Puangngam, K. (2009). Thai Local Government: Principles and New Dimensions in the Future. Bangkok: Winyuchon.

Srisaard, B. (2011). Principles of Basic Research. Bangkok: Suwiriyasan.

Yindeesuk, K. (2011). Characteristics of Sub-district Administrative Organization Presidents that are Desirable to the People in the area of Phanat Nikhom District. Chonburi Province (Master of Political Science Thesis). Burapha University. Chonburi.

Sinluenam, S. (2012). Desirable Qualities of Local Administrators According to Dasaphitharajdhamma Principles and Administrative Principles in the Globalization Era in the Perspectives of the Voting People. Local case studies Salaya Municipality Phutthamonthon District Nakhon Pathom Province. Journal of Academic Resources, 23(1), 70-80.

Phantaneeya, S., & Dongnadeng, H. A. (2020). Characteristics of Desirable Local Politicians in People's Perspectives in Trang Municipality. Journal of King Prajadhipok's Institute, 18(3), 17-35.

Uthai Thani Provincial Public Health Office. (2012). General information of Uthai Thani Province. Uthai Thani: Public Health Office Uthai Thani Province.

Sangmurin, P. (2016). Desirable Characteristics of Local Politicians of People in Nong Bon Subdistrict Administrative Organization. Mueang Sa Kaeo District Sa Kaeo Province. (State Independent Research Master of Public Administration). Buriram Rajabhat University. Buriram.