การเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

Main Article Content

เกรียงศักดิ์ ฟองคำ
พระศักดิธัช สํวโร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาจิตอาสาวิถีพุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 2) เพื่อเสริมสร้างจิตอาสาวิถีพุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 3) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นการวิจัยแบบคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ในเขตตำบลน้ำชำ ผู้นำชุมชนในตำบลน้ำชำ กลุ่มชาวบ้านสัมมาชีพ และกลุ่มชาวบ้านทั่วไป จำนวน 20 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Groups Discussion) บ


ผลการวิจัย พบว่า 


  1. จิตอาสาในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลน้ำชำอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พบว่า กลุ่มจิตอาสาของชุมชนตำบลน้ำชำ มีทั้งหมด 7 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 2. กลุ่มผู้นำท้องที่ 3. กลุ่มผู้นำท้องถิ่น 4. กลุ่มชาวบ้านสัมมาชีพ 5. กลุ่มชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน) 6. กลุ่มตำรวจบ้าน และ 7. กลุ่มผู้สูงอายุ

  2. การเสริมสร้างจิตอาสาวิถีพุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พบว่า ประชาชนได้รับการเสริมสร้างจิตอาสาวิถีพุทธ ด้านกิจกรรมด้านจิตอาสาวิถีพุทธแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ ด้านรูปแบบการเสริมสร้างจิตอาสาวิถีพุทธ ด้านกระบวนการเสริมสร้างจิตอาสาวิถีพุทธ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้จิตอาสาวิถีพุทธ และด้านแนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือจิตอาสาวิถีพุทธการพัฒนาชุมชนด้วยการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน

          3. การเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พบว่า การเสริมสร้างจิตอาสาวิถีพุทธเกิดมีเครือข่ายกลุ่มจิตอาสาวิถีพุทธ 7 กลุ่มโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ 1) การเสริมสร้างเครือข่ายด้านการให้ความรู้จิตอาสาโดยใช้หลักสังคหวัตถุ 4  2) การเสริมสร้างเครือข่ายด้านการจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยใช้หลักพรหมวิหาร 4  3) การเสริมสร้างเครือข่ายด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้จิตอาสาโดยใช้หลักอริยสัจ 4 และ 4) การเสริมสร้างเครือข่ายด้านกระบวนการจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยใช้หลักอปริหานิยธรรม 7 กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธได้พัฒนาชุมชนอย่างไม่เป็นทางการซึ่งเป็นการนัดพบตามโอกาสโดยมีผู้นำท้องที่ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ประชาชนและภาคีทุกภาคส่วนร่วมกันประสานงานวางแผนในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ประชุมปรึกษาหารือ และติดตามผลการดำเนินการในการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ministry of Higher Education. Science Research and Innovation. University to district create a taproot for the country. (2022). Retrieved January 16, 2022, from https://www.mhesi.go.th/index.php/flagship-project/2690-u2tambon.html.

Phooriwitthayatheera, K. (2018). Development of Public Mind in Nursing Students. Journal of Health Research and Innovation. 1(2), 54-69.

Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto). (2014). Dictionary of Buddhism. 27th edition. Bangkok.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Printing House.

Phra Paisal Visalo. (2007). Sciences and Art of Goodness Management; Case study of Tzu Chi Foundation. Report for Tzu Chi Foundation. Republic of China. Between 30 May- 2 June.

Phrajaray Dhammachitto. (2021). Supporting Volunteer Spirit in According to Bodhisatta. Mahachula Academic Journal. 8(1), 71-83.

Seethongdee, P. (2016). A Development of Model to Enhance Public Consciousness for Students in Public University: Srinakharinwirot University, Doctor of Philosophy Thesis Education Administration. Faculty of Education : Burapa University.

Suphason, P., Somsri, T., & Setwong, S. (2012). The Process of Development of The Volunteer Spirit in Accordance with Buddhism. Research Report. Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Wiratanachaiwan, A. (2009). Traditions and Beliefs of Villagers in Nam Cham Subdistrict Mueang Phrae District. Phrae Province. (Phrae: Phrae City Printing.

Wijitwatchararak, K., & Phramaha Arun Panyaruno. (2021). Promotion of The Sangha Voluneer Spirit Network of The Lower Central Region in Thailand”. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology. 6(7), 350-364 .