แม่: ภาพสะท้อนความเป็นแม่ ที่สื่อผ่านภาษาและมโนทัศน์ของคนไทย

Main Article Content

ศุภิสรา เทียนสว่างชัย
นพรัตน์ น้อยเจริญ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการใช้อุปลักษณ์เพื่อสื่อถึงความเป็นแม่ ที่ปรากฏอยู่ในการใช้ภาษาเชิงความเปรียบ โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างจากนิตยสารเกี่ยวกับแม่และลูก ซึ่งเป็นนิตยสารเฉพาะกลุ่มที่มีเนื้อหาที่สื่อถึงความเป็นแม่ที่สะท้อนระบบมโนทัศน์ หรือ “มโนอุปลักษณ์” (Conceptual metaphor) และความคาดหวังของสังคมต่อผู้เป็นแม่ ที่แตกต่างไปจากสังคมสมัยก่อน ผ่านการใช้อุปลักษณ์ โดยใช้กรอบแนวคิดมุมมองอุปลักษณ์ตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน ของ เลคอฟและจอนสัน เพื่อศึกษาถ้อยคำอุปลักษณ์ และมโนอุปลักษณ์ ที่สะท้อนกรอบแนวคิดของการเป็นแม่ยุคใหม่ ผลการศึกษาพบว่า อุปลักษณ์ของแม่ ที่กล่าวถึงในนิตยสารเกี่ยวกับแม่และเด็ก ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของแม่ในสังคมร่วมสมัย ที่ถูกคาดหวังให้เป็นทั้งผู้หญิงที่ทำงานเก่งทั้งนอกบ้านและในบ้าน โดยใช้บทบาทของการทำงานในฐานะต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกับบทบาทของแม่ที่ต้องรับผิดชอบจัดการงานภายในบ้าน มโนอุปลักษณ์ที่เกี่ยวกับแม่ที่ปรากฏจึงไม่เพียงสะท้อนบทบาทแม่ของผู้หญิงยุคใหม่ แต่ยังแสดงให้เห็นการผลิตซ้ำวาทกรรมความคาดหวังต่อผู้หญิงที่ยังวนเวียนอยู่ในมิติเดิม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Barra, M. (2014). Super Mom. Magazine Mother and child. (February 2014) : 83.

Boonnak, A. (2014). mother's identity. Modernmom Journal. (August 2014) : 38-39.

__________. (2014). A new world and a baby's adapting. MC mother and child, 38(514), 32.

__________. (2014). Dealing with skin problems during pregnancy. Modernmom, 19(229), 46.

__________. (2014). How to cope a child’s cough. Modernmom, 19(225), 76.

__________. (2014). Solving the problem : teeth grinding in children. MC mother and child, 37(511), 66.

__________. (2014). Stubborn child! can only be defeated by using techniques. MC mother and child, 37(509), 18.

__________. (2014). To be mom. Mother & Care, 10(114), 27.

Coughlin, L., Wingard, E., & Hollihan, K. (2011). Enlightened Power: How Women are Transforming the Practice of Leadership. Jossey-Bass.

Halliday, m.a.k. (1994). an introduction to functional grammar. 2nd ed. London: Amold

Lakoff, G., & Mark, J. (1980). Metaphor we live by. USA: Chicago Press.

Phujeenaphant, P. (2018). Women Role in Creating Politic Equity and Volunteering Work in Social Development. PSDS Journal of Development Studies, 14(1), 179.

Ramitanont, C. (2012). Women's Studies, Feminism: An Introduction. Chiang Mai: Wanida printing.

Toddler & Kid. (2014). DIY: Do it your hand self. Modernmom, 19(229), 148.

Tveesin, S. (2007). Women, men and sexuality: gender studies in anthropology. Journal of Social Sciences, 19(1), 312-358.

Wongsuphachaimit, S. (2016). A study of the status and roles of women in Nara's novels. (Master’s Thesis). Burapha University. Chonburi.