ความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาของชุมชนบ้านโทกหัวดง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Main Article Content

จินตนา จันเรือน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาของชุมชนบ้านโทกหัวดง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นวิจัยเชิงสำรวจ โดยการใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 105 คน ได้แก่ กลุ่มลูกค้าปลีก จำนวน 100 คน และลูกค้าส่ง จำนวน 5 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ


ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41-50 ปี สถานภาพสมรส การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ส่วนพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ มีเหตุผลในการซื้อเพื่อในงานพิธี เหตุผลด้านผลิตภัณฑ์ซื้อเพื่อทดแทนดอกไม้จริง เหตุผลด้านราคาเพราะราคาเหมาะสม  เหตุผลด้านช่องทางการจัดจำหน่าย เพราะการหาซื้อง่าย สะดวกเดินทาง และเหตุผลด้านการส่งเสริมการตลาด ต้องมีโปรโมชั่นถูกใจ ส่วนความพึงพอใจ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 โดย ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 ด้านราคา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย อยู่ในระดับน้อย  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49 ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67


การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับ เหตุผลในการซื้อ เหตุผลด้านผลิตภัณฑ์ และเหตุผลด้านราคาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of Psychological Testing. (5th ed.). New York: Harper Collins Publishers.

Champamanee, S. (2019). Behavior of Consumers in Mueang Chiang Mai District towards Buying Flower and Floral Products Tthrough Online Channels. (Master’s Thesis). Chiang Mai University. Chiang Mai.

Institute of Community Development Organizations. (2020). Overview of Economic Work and Community Capital. Retrieved January 21, 2023, from https://web. codi.or.th/development_project/20201125-20029/.

Likert, Rensis. (1967). The Method of Constructing and Attitude Scale. Fishbeic, Matin, Ed. New York: Wiley & Son.

Oin, S., & Kiariyo, C. (2023). Factors Related to Purchasing Behavior of Fresh Flowers from Handicraft Business of Consumers in The Municipal Area Phuket. Journal of Technical Education Development. 31(108), 140-150.

Prajam, W. (2020). Flower Business: Ceremonial Flower Arrangement Service A Case Study: ELIZABETH Florist, Tha Wang Sub – District Muang District Nakhon, Sithammarat Province Thailand. Journal of Social Science and Cultural. 4(1), 1-10.

Rachuso, N. (2012). Consumer Satisfaction Study: A case study of OTOP Product Group, Fermented Fish Tum. (Master’s Thesis). Udon Thani Rajabhat University. Udon Thani.

Santipimolthum, P. (2018). A study of Decision-Making Behavior in Buying Flower Bouquets and Marketing Mix Factors in Purchasing Flower Bouquet Products in Bangkok and its Vicinity. (Master’s Thesis). Mahidol University. Nakhon Pathom.

Thai Youth Encyclopedia. (2017). Marketing and Export of Arts and Crafts. Retrieved July 25, 2023, from https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/58180-newedu-new-.