การศึกษาแนวทางการเผยแผ่ธรรมะแก่ชาวต่างชาติของพระนิสิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

Main Article Content

พระสมุห์เกียรติกร กิตฺติเวที
ศุภกร ณ พิกุล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการเผยแผ่ธรรมะแก่ชาวต่างชาติของพระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเผยแผ่ธรรมะและนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการเผยแผ่ธรรมะแก่ชาวต่างชาติของพระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การศึกษาวิจัยนี้เป็นงานวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็นพระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายจำนวน 27 รูป และใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ และสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)


ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การศึกษาแนวทางการเผยแผ่ธรรมะของพระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย พบว่า พระนิสิตมีความสำคัญต่อการเผยแผ่พระธรรมมะอย่างมาก เพราะเป็นกำลังของพระพุทธศาสนา พระนิสิตมีแนวทางการเผยแผ่ธรรมะที่แตกต่างและหลากหลาย เช่น การจัดรูปแบบกิจกรรม การใช้ภาษาและการสื่อสาร ตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม และผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการเผยแผ่ธรรมะแก่ชาวต่างชาติ พบว่า มีองค์ประกอบสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะแก่ชาวต่างชาติ คือ 1) บุคคล 2) หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา 3) ภาษาและการสื่อสาร 4) การจัดกิจกรรม และ 5) เทคนิคต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ พุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า ที่ประกอบด้วย 1) สันทัสสนา 2) สมาปทา 3) สมุตเตชนา และ 4) สัมปหังสนา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boonpiyo, C., Sanannaree, N., Saikham, S., & PhraAthikan Boonchuay Chotivungso. (2021). Buddhist propagation style Dharma with English of the International Dharma Practice Office in Thailand Graduate School. Journal of Buddhist Education and Research, 7(2), 59-66.

Guruge, A. (2005). Buddhist Answers to Current Issues. Indiana: AuthorHouse.

Khaenamkhaew, D. (2020). Buddhism: The influence of roles and trends in Europe. Journal of Buddhamagga. 5(1), 15 – 24.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tripitakas. Bangkok: MCU Press.

Phramahaaekachai Visudtho (Kotsunton). (2021). Buddhist Methods of Teaching Social Studies in the 21st Century. (Doctoral Dissertation).Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Khon Kaen Campus.

Phra Tinnawat Suksong. (2015). Guidelines for Propagation of Buddhism in Western World. (Master’s Thesis). Thammasat University, Bangkok.

Phrakhru Sophon Thammawiphat Iambuenglam, & Udomrat, T. (2017). The Development of Buddhism Propagation Guidebook for Community Radio Broadcasters in the Lower North Region. Journal of Education Naresuan University, 21(2), 188 – 197.

Phramahatanat Autachari & Phrapaladaumpon Sutheero. (2000). Dhammaduta in Foreign Country. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

The Dissemination of Buddhism in Asia. (2021). Retrieved March 9, 2023, from http://sunchai31.blogspot.com/.