การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน

Main Article Content

พระสมุห์กิตติพงษ์ กิตฺติวํโส
พัชรีญา ฟองจันตา

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากในระดับชุมชน เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานและมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมาก หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้การทำงานร่วมกันกับหน่วยงาน องค์กร และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ หลักอปริหานิยธรรม ซึ่งประยุกต์เป็นแนวทางได้ 7 ประการ คือ หลักการประชุมแบบสม่ำเสมอ หลักความพร้อมเพรียงของการจัดกิจกรรม หลักการออกกฎระเบียบและกฎหมาย หลักการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หลักการมีส่วนร่วมของสตรี หลักการทำนุบำรุงวัฒนธรรม และหลักการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Ek-Iam, B. (2019). Sub-district and Village Headman: The Analysis of Leadership Roles and Expectation of the Villagers towards the Leader of Local Community in Chiang Mai. Journal of Agricultural Research and Extension, 36 (3), 102-113.

Khongkerd, S. (2006). An Applicaiton of the Ten Rules of Governing to the Administrator's Work:A Case Study of Tambon Cha-Aud Municipality Nakhonsithammarat. (Master’s Thesis). Mahamakut Buddhist University. Nakornpathom.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tripitakas. Bangkok: MCU Press.

Mala, T. (2016). The existence of Kam-nand Poo-yai-ban in the contexts of local decentralization. Journal of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkotn, 11(1), 305-318.

Phramaha Supakit Dhammo (Krongsirirat), Phra Soponphattanabundit & Phrakhru Sudhikhambhirayan. (2021). The Buddhist Leadership of the Village Headman in Ban Pet Sub-district, Mueang district, Khon Kaen Province. Dhammathas Academic Journal, 21(4), 249-262.

Phramaha Viroj Guttaviro. (2020). An application of the ten rules of governing to the work of kamnan in Maharat District Ayutthaya province. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 5(4), 426-439.

Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto). (2003). Dictionary of Buddhism (Dhamma). (12th ed.). Bangkok: Dhammathamkusolchit foundation.

Phrasamu Kittiphong Kittiwangso (Samana). (2022). Local Political Participation of Sub District Headman and Village Headman in Maetha District, Lampang Province. (Master’s thesis). Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Ayutthaya.

Phuangplub, C. (2005). Role of the village headman: Case study of Khlong Hoi Khong District, Songkhla Province. (Master’s thesis). Burapha University. Chonburi.

Sanguanpong, N., Wongpredee, A.¸ Phankaew, A., & Luangprapat, W. (2016). Derivation, change and continuation in an existence of village leaders in Thailand. School of Social Sciences Chiang Rai Rajabhat University, 9(2), 208-224.