พุทธวิธีบริหารจากวรรณกรรมสามก๊ก

Main Article Content

กริชชัย ธรรมสอน
อานุรักษ์ สาแก้ว

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีบริหารจากวรรณกรรมสามก๊ก” มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้นำในวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก และ 2) เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้นำในวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 3 คน ได้แก่ เล่าปี่ โจโฉ และ ซุนกวน เป็นตัวละครหลักในวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก ข้อมูลจะถูกวิเคราะห์โดยใช้แนวการวิเคราะห์จากหนังสือสามก๊กฉบับผู้บริหารของก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ในการศึกษาครั้งนี้


ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาตัวละครนำจากวรรณกรรมเรื่องสามก๊กทั้ง 3 คน คือ โจโฉ เล่าปี่ และ ซุนกวน มีลักษณะเด่นทั้งด้านความเหมือนและความแตกต่างในการเป็นผู้นำ ทั้งนี้คุณลักษณะต่างๆ นั้น ยังมีข้อควรแก้ไขปรับปรุงในตัวละครทั้ง 3 เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางที่สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ผลจากการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้นำในวรรณกรรมเรื่องสามก๊กด้วยพุทธวิธีทางพระพุทธศาสนา พบว่า โจโฉ เล่าปี่ และ ซุนกวน  มีภาวะผู้นำตามหลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ และ พรหมวิหาร 4 ซึ่งผู้วิจัยได้นำเอาลักษณะเด่นของตัวละครทั้ง 3 คนนี้ มาเสนอเป็นแนวทางพุทธบูรณาการ ในการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาองค์กรในลักษณะของการเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะภาวะผู้นำตามพุทธวิธีบริหาร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chantawanich, S. (2012). Qualitative Research. Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Chienwattanasook, K., Onputtha, S., & Fugkum, S. (2018). Relationship among Leadership Styles, Fellowship Styles and Organizational Commitment of Employees. Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, 7(1). 25 - 34.

Four Great Classic Novels. (2013). In Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved December, 3, 2021, from https://th.wikipedia.org/wiki/.

Lojsirisin, D. (2012). Decision under Crisis: Leaders Behavior in the Romance of Three Kingdoms. Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University, 8(1), 237 – 258.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tripitakas. Bangkok: MCU Press.

Rajanubhab, D. (2011). Book of the Romance of the Three Kingdoms. (2nd ed.). Bangkok: Book time Press.

Sayadpanich, P. (2020). Effective Team Building. Retrieved April 26, 2021, from https://www2.si.mahidol.ac.th/km/knowledgeassets/kmexperience/kmarticle/15325/.

Wongkhaluang, S. (2013). Leader Perspective Through Three Kingdoms Literature. Retrieved April 26, 2021, from https://www.gotoknow.org/posts/448307.

Wutthipattananon, T., & Kusumawalee, S. (2018). Analyzing Leadership of Leaders in the Literature Romance of the Three Kingdoms. Human Resource and Organization Development Journal, 10(2), 110 – 142.