เผยแพร่แล้ว: 2016-06-28

การสำรวจและคัดเลือกตัวบทสำหรับคลังข้อมูลภาษาไทยเชิงประวัติแห่งชาติ (Survey and Selection of Texts for Thai National Historical Corpus)

พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์, วิภาส โพธิแพทย์, ธานีรัตน์ จัตุทะศรี, นพรัฐ เสน่ห์, พงศ์พัฒน์ เมธีธรรมวัฒน์, สิรีมาศ มาศพงศ์, จักรภพ เอี่ยมดะนุช, พลวัฒน์ ไหลมนู

1-41