ข่าวประกาศ

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ขออนุญาตนำรายชื่อผู้ประเมินบทความที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลเว็บไซต์วารสารเข้าระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินงานแบบออนไลน์เต็มตัว

2020-10-14

ทางวารสารจะปรับเปลี่ยนจากการประเมินผ่านการกรอกแบบฟอร์มกระดาษ เป็นการประเมินผ่านระบบออนไลน์ โดยจัดส่งผ่านทางอีเมลของผู้ประเมินบทความ ซึ่งเพื่อให้เกิดการดำเนินการดังกล่าว ทางวารสารจำเป็นต้องนำรายชื่อผู้ประเมินบทความที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลเว็บไซต์วารสาร เข้าสู่ระบบ เพื่อให้ขั้นตอนการดำเนินการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยผู้ประเมินบทความที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ใช้ (Account) กับเว็บไซต์วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์มาก่อน จะมี Email ชื่อว่า “Registration as Reviewer with วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์” ส่งไปทางอีเมลของท่าน โดยจะระบุ Username และ Password ไว้ สำหรับให้ผู้ประเมินบทความเข้าระบบเว็บไซต์วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ได้ ในครั้งต่อ ๆ ไป (Password ถูกตั้งโดยระบบคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่วารสารจะไม่ทราบรหัสผ่านของผู้ประเมินบทความ)

 

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ขออนุญาตนำรายชื่อผู้ประเมินบทความที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลเว็บไซต์วารสารเข้าระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินงานแบบออนไลน์เต็มตัว

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (2563): วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ปีที่ 2563

วัตถุประสงค์
1. เผยแพร่ความรู้แนวคิดทางการศึกษา ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมให้นิสิต อาจารย์ นักการศึกษาให้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และบริการวิชาการแก่สังคม
3. เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา

กำหนดเผยแพร่
ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน, ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม, ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-31

บทความวิจัย

บทพินิจหนังสือ (Book Review)

ดูเล่มทุกฉบับ