Announcements

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ขออนุญาตนำรายชื่อผู้ประเมินบทความที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลเว็บไซต์วารสารเข้าระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินงานแบบออนไลน์เต็มตัว

2020-10-14

ทางวารสารจะปรับเปลี่ยนจากการประเมินผ่านการกรอกแบบฟอร์มกระดาษ เป็นการประเมินผ่านระบบออนไลน์ โดยจัดส่งผ่านทางอีเมลของผู้ประเมินบทความ ซึ่งเพื่อให้เกิดการดำเนินการดังกล่าว ทางวารสารจำเป็นต้องนำรายชื่อผู้ประเมินบทความที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลเว็บไซต์วารสาร เข้าสู่ระบบ เพื่อให้ขั้นตอนการดำเนินการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยผู้ประเมินบทความที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ใช้ (Account) กับเว็บไซต์วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์มาก่อน จะมี Email ชื่อว่า “Registration as Reviewer with วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์” ส่งไปทางอีเมลของท่าน โดยจะระบุ Username และ Password ไว้ สำหรับให้ผู้ประเมินบทความเข้าระบบเว็บไซต์วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ได้ ในครั้งต่อ ๆ ไป (Password ถูกตั้งโดยระบบคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่วารสารจะไม่ทราบรหัสผ่านของผู้ประเมินบทความ)

 

Read more about วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ขออนุญาตนำรายชื่อผู้ประเมินบทความที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลเว็บไซต์วารสารเข้าระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินงานแบบออนไลน์เต็มตัว

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (2566): พฤษภาคม – สิงหาคม 2565
					ดู ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (2566): พฤษภาคม – สิงหาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2023-08-31

ฉบับเต็ม

ดูทุกฉบับ