ห้องเรียนพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพในเด็กปฐมวัย

ผู้แต่ง

  • ปารมี สิงหเดโชชัย

คำสำคัญ:

ห้องเรียนพหุวัฒนธรรม, สันติภาพ, เด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

การศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน ห้องเรียนส่วนใหญ่เป็นห้องเรียนแบบพหุวัฒนธรรม ผู้เรียนมีความแตกต่างอย่างหลากหลายด้าน ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนจึงควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสันติภาพ เมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์โดยไม่ใช้วิธีรุนแรงและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแม้มีความแตกต่าง ครูต้องสอนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ชื่นชมในความหลากหลายมีความรู้สึกถึงความยุติธรรม และตระหนักถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ โดยการส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ บทความนี้ได้นำเสนอรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่เน้นการกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยปัญหาเพื่อให้เด็กเกิดทักษะในการคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาสู่สันติภาพในเด็กปฐมวัยได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-08-29