การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Main Article Content

เจษฎา เปาจีน
รุจโรจน์ แก้วอุไร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์ 2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้คิวอาร์โค้ดในการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้คิวอาร์โค้ดในการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลคิวอาร์โค้ด แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความพึงพอใจ จากนั้นนำแบบสัมภาษณ์และแบบประเมินความพึงพอใจเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ใช้งาน จำนวน 33 คน ใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์ โดยภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{X}=4.84, S.D.=0.29) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นต่อการใช้คิวอาร์โค้ดในการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์ในประเด็น ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้สืบค้นระบุตัวตนครุภัณฑ์ที่ทำได้ด้วยตนเองทำให้การทำงานสะดวกขึ้น ลดระยะเวลา ลดขั้นตอนในการเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลา ลดจำนวนบุคลากรปฏิบัติงาน ลดการใช้ทรัพยากร ช่วยให้ค้นหาข้อมูลง่ายและสะดวก และผู้ใช้มีความพึงพอใจในการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{X}=4.67, S.D.=0.54)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Boonroadwong, N., & Prapontakan, K. (2018). A variety of QR Code. APHEIT International Journal, 6(1), 117-126.
Division of Academic Affairs Naresuan University. (2017). sathiti čhamnūan nisit khana sāthāranasuk sāt mahāwitthayālai Narēsūan pračham pīkānsưksā 2017 [Statistics number Faculty of Public Health students Naresuan University Academic Year 2017]. Retrieved from https://www.acad.nu.ac.th
Faculty of Public Health, Naresuan University [PHNU]. (2017). Khō̜mūn čhamnūan bukkhalākō̜n sāi wichākān læ sāi sanapsanun pī sō̜ngphanhārō̜ihoksip [Information about the number of academic staffs and support staffs year 2017]. Retrieved from https://nuph.health.nu.ac.th/phnu/teacher.php https://nuph.health.nu.ac.th/phnu/staff.php
Financial Division, Central Administration, Naresuan University. (2017). Kot rabīap khō̜bangkhap ngānkān ngœ̄n phatsadu [Regulations of Finance Procurement Inventory]. Retrieved from http://office.nu.ac.th/psd/personal_files/mn/main.htm https://sites.google.com/view/lawforpsd
Kanchanawong, P., & Kanchanawong, A. (2017). The application of two dimension barcode technology for providing tourist information services at tourism destination case study: Doi Suthep Temple, Chiang Mai. Journal of Humanities and Social Sciences, 9(17), 120-134.
Khueankham, Y. (2015). The use of QR Code for the thesis of Mae Jo University Library. PULINET Journal, 2(2), 50-55.
Krairat, W., (2018). Application of QR Code technology for encouraging learning activities at the botanical garden of The Phichit College of Agriculture and Technology (Master of Education Technology independent study). Naresuan University, Phitsanulok.
Naresuan University Library. (2017). Thānkhō̜mūn kharuphan 2017 [Equipment Database.2017]. Retrieved from http://mis.lib.nu.ac.th/asset/login.html
Peamee, M., Khongsawas, N., & Thananuwatpong, S. (2017). Equipment database into application for smartphone. PULINET Journal, 4(2), 232-236.
Pussanajanoe, P., Khunarsa, T., Chanaop, T., & Phromchinsombute, R. (2017). QR Code on mobile for durable articles management. Sripatum review of science and technology, 9(1), 88-97.
QR Code khư̄ ʻarai chai yāngrai kan nǣ? [What is QR Code and how do you use it?]. (2010, September 13). Retrieved from https://www.marketingoops.com/news/tech-update/what-is-qr-code/
Suwanthada, N., Saelee, S., & Kudjon, S. (2013). Application of QR Code to activity registration for graduate with import data via the online storage. Information Technology Journal, 9(2), 20-26.
Thai Government Procurement. (2017). Kot rabīap khō̜bangkhap thī kīeokap kānčhat sư̄ čhatčhā ngō̜ phāk rat [Rules and regulations related to government procurement]. Retrieved from http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/egp/Regulation/
Uttraporn, T., & Kaoien, Y. (2015). Efficiency of QR Code system: A case study of fine and arts division, Mahidol University International College. Journal of Professional Routine to Research, 2, 1-8.