การพัฒนารูปแบบการเรียนกลับด้านแบบ 5E ร่วมกับกระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้ทางทัศนะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Main Article Content

ภัณฑิรา กัณหาไชย
จินตวีร์ คล้ายสังข์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนกลับด้านแบบ 5E ร่วมกับกระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้ทางทัศนะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนกลับด้านแบบ 5E ร่วมกับกระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้ทางทัศนะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสารวิทยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) วีดิทัศน์บนระบบการเรียนรู้ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4) แบบวัดประเมินการรู้ทางทัศนะ 5) แบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)


ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ รูปแบบการเรียนกลับด้านแบบ 5E ร่วมกับกระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้ทางทัศนะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จุดประสงค์การเรียนรู้ 2) กิจกรรมการเรียนรู้ 3) ทรัพยากรการเรียนรู้ 4) กิจกรรมในห้องเรียน และ 5) การประเมินการเรียนรู้ และมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการสร้างความสนใจ 2) ขั้นการสำรวจและค้นหา 3) ขั้นการอธิบาย ลงข้อสรุป และวางโครงร่างอินโฟกราฟิก 4) ขั้นการขยายความรู้ ออกแบบ ปรับปรุง และนำเสนอผลงานอินโฟกราฟิก และ 5) ขั้นการประเมินผล ผลการทดลองใช้รูปแบบฯ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางด้านทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางด้านการรู้ทางทัศนะหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คะแนนเฉลี่ยผลงานอินโฟกราฟิกจากการเรียนรูปแบบฯ หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Association of College & Research Libraries. (2011). ACRL visual literacy competency standards for Higher Education. Retrieved from http://www.ala.org/acrl/standards/visualliteracy
Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education, 17(3), 24-27.
Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). The BSCS 5E instructional model: Origins and effectiveness. Colorado Springs, Co: BSCS, 5, 88-98.
Dachakupt, P., & Yindeesuk, P. (2014). Kānčhatkān rīanrū nai satawat thī yīsipʻet [Learning in the 21st Century]. Bangkok: Chulalongkorn University.
Driscoll, M. (2017). 07 Sep education in the 21st century. Retrieved from https://thinkstrategicforschools.com/education-21st-century
García Fernández, B., & Ruiz-Gallardo, J. R. (2017). Visual literacy in primary science: Exploring anatomy cross-section production skills. J Sci Educ Technol 26, 161-174.
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2013). Khūmư̄ kānchai laksūt witthayāsāt chabap ʻanākhot chan matthayommasưksā pī thī nưng [A guide to using the future science curriculum for Grade 7]. Retrieved from http://www.ipst.ac.th/files/curriculum2556/ManualScienceM1pdf
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2017). Sarup phonlakā rawi čhai PISA 2015 [Research findings of PISA 2015]. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/0BwqFSkq5b7zScUJOOV9ldUNfTlk/view
Jaturonpongsa, S. (2014). Effect of using 5E learning cycle model with semiotics on understanding of biology terms and learning achievement of upper secondary school (Master's thesis).Chulalongkorn University, Bangkok.
Khlaisang, J., & Songkram, N. (2019). Designing a virtual learning environment system for teaching twenty-first century skills to higher education students in ASEAN. Technology, Knowledge and Learning, 24(1), 41-63.
Khlaisang, J., Teo, T., & Huang, F. (2019). Acceptance of a flipped smart application for learning: A study among Thai university students. Interactive Learning Environments, 27(1), 1-18. doi: 10.1080/10494820.2019.1612447.
Kibar, P. N., & Akkoyunlu, B. (2015). Searching for visual literacy: Secondary school students are creating infographics. Communications in Computer and Information Science, 552, 241-151.
Namwong, T. (2017). A design of infographic for developing creative thinking. Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University, 4(4), 14-25.
Nanchanok, T. (2016). Infographic design chabap quick start + easy workshop + make money [Infographic design issue quick start easy workshop make money]. Bangkok: Witty group.
Pechsung, P. (2013). Effects of organizing mathematics learning activities using 5E instructional model and open-ended questions on mathematical reasoning ability and critical thinking ability of eighth grade students (Master's thesis). Chulalongkorn University, Bangkok.
Piyarat, P. (2013). Science learning outcomes of grade 3 students in the schools under Suphanburi Primary Education Service Area Office I (Master's thesis). Srinakharinwirot University, Bangkok.
Poonyamanoch, P. (2015). Effects of an inductive method on web using infographic on conceptual thinking ability of lower secondary school students with different cognitive styles (Master's thesis). Chulalongkorn University, Bangkok.
Pruekpramool, C. (2014). Assessing science process skills. Suthiparithat, 28(86), 352-364.
Pumahapinyo, S. (2016). Development of blended learning model using cognitive tools and infographic design process to enhance visual literacy and creativity for art education students (Doctoral dissertation). Chulalongkorn University, Bangkok.
Rattanawongsa, R. (2016). Development of an instructional model in gamified leaning environment with design-based learning and visual tools to enhance visual literacy and achievement motivation for undergraduate students (Doctoral dissertation). Chulalongkorn University, Bangkok.
Rezabek, L. L. (2005). Why visual literacy: Consciousness and convention. Techtrends Tech Trends, 49, 19-20.
Saengyoo, R. (2013). Effects of 5E learning cycle with questioning technique based on Osborn’s approach on integrated science process skills and science learning achievement of lower secondary school students (Master's thesis). Chulalongkorn University, Bangkok.
Sakurada J. (2015). Basic infographic chai phalang phāp sāng kānsư̄sān thī ngāi læ sanuk [Basic Infographic uses visual power to create fun and easy communication]. Nonthaburi: IDC Premier.
Scott, C. L. (2015). The futures of learning 2: What kind of learning for the 21st Century? Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000242996
Silapol, P., & Kongmanus, K. (2017). Effect of using infographics with inquiry based learning on critical thinking ability of students in Grade 6. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), 10(2), 185-194.
Siwawetkul, W. (2015). Development of 5E instructional model on mobile learning technology to enhance reasoning ability of lower primary school students (Master's thesis). Chulalongkorn University, Bangkok.
Smiciklas, M. (2012). The power of infographics: Using pictures to communicate and connect with your audiences. Indianapolis, IN: Que Publishing.
Sojayapan, C. (2015). Development of flipped classroom model with online learning group investigation method to enhance team learning ability of upper secondary school student (Master's thesis). Chulalongkorn University, Bangkok.
Suthasinobon, K. (2017). Hō̜ng rīan klap dān [Flipped Classroom]. Encylopedia of Education, 50, 116-128.
Wolff, L. C., & Chan, J. (2016). Flipped classrooms for legal education. Singapore: Springer.
Yuvaraj, M. (2017). Infographics: tools for designing, visualizing data and storytelling in libraries. Library Hi Tech News, 34(5), 6-9.