การพัฒนาชุดฝึกทักษะเทนนิสด้วยการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย P3-RMA ที่ส่งผลต่อการทดสอบ FFST ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Main Article Content

ฌัชสกร คงชีวสกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการพัฒนาชุดฝึกทักษะเทนนิสด้วยการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย P3-RMA ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนทางด้านความรู้การตีลูกโฟร์แฮนด์ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนทางด้านทักษะการตีลูกลงจุดคะแนน FFST ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะเทนนิสด้วยการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย P3-RMA ที่ส่งผลต่อการทดสอบ FFST ประชากรเป็นนักศึกษาพลศึกษาและสุขศึกษาจำนวน 179 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มควบคุม จำนวน 31 คน และกลุ่มทดลอง จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) คู่มือชุดฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ P3-RMA 3) แบบทดสอบความรู้ 20 ข้อ 4) แบบการทดสอบทักษะการตีลูกลงจุดคะแนน FFST จำนวน 1 ข้อ 30 คะแนน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 16 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที Independent t-test แบบ Dependent


ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพการสอนด้วยชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 81.09/80.57 2) ผลสัมฤทธิ์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนทางด้านความรู้ของชุดฝึกทักษะระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธิ์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนทางด้านทักษะการตีลูกลงจุดคะแนน FFST พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจโดยรวมระดับมากที่สุด

Article Details

How to Cite
คงชีวสกุล ฌ. (2022). การพัฒนาชุดฝึกทักษะเทนนิสด้วยการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย P3-RMA ที่ส่งผลต่อการทดสอบ FFST ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Journal of Information and Learning [JIL], 33(2), 70–83. https://doi.org/10.14456/jil.2022.19
บท
บทความวิจัย

References

Bloom, B. S. (1959). Toxonomy of educational objectives handbook 1: Cognitive. David Mckay.

Bloom, B., Englehart, M., Furst, E., Hill, W., & Krathwohl, D. (1956). Toxonomy of educational objectives: Cognitive and affective domains. David Mckay.

Chaisiri, K. (2016). The development of instructional package by using an instruction model based on simpson’s process for psycho-moter skill development on the topic of threading beads in career and technology subject for the fifth grade watangkaew (jeeb pankam) school [Unpublished Master's thesis]. Silpakorn University.

Chuajunud, Y. (2014). Development of physical education learning models for practical skills for mathayomsuksa 3 students [Unpublished Master's thesis]. Mahasarakham University.

Deelee, P., Chuntra, C., & Somchaipeng, T. (2020). The study of mathematics learning achievement and ability in solving problems of mathayomsuksa five students on sequence and series by using sscs model and questioning. Journal of Education Burapha University, 31(3), 68-80.

Hsu, C. C., Huang, W. Y., & Lee, J. Y. (2019). Research on the motivation and attitude of collegestudents' physical education in taiwan. International Journal of Physical Education, Fitness and Sports, 8(1), 95-109.

Jongjam, W. (2010). Development of a set for practicing basic Thai pattern writing skills for students in the 4th grade of upper secondary school [Unpublished Master's thesis]. Silpakorn University.

Khammanee, T. (2002). 14 Teaching methods for professional teachers. Chulalongkorn University.

Kanjanachai, N., & Nitcharankul, K. (2019). Development of teaching materials production skills of teacher students through books with virtual reality. Journal of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus, 30(3), 148-159.

Khuhana, P., & Kanjanasorn, W. (2020). The effect of plyometric training on flying on flying side kicks in taekwondo poomsae athletes. Journal of Education Burapha University, 31(3), 122-133.

Kongcheewasakul, C. (2020 April, 8-9). Innovative education on the principles of physical movement towards exercise and sports in physical education activities (IEPPMESPEAPD-P3-RMA) [Conference session]. The National and International Conference on Teaching Islamic Studies and Education Proceeding of the 3rd National Academic Conference 2020. Yala, Thailand.

Ministry of Education. (2017). Indicators and core curriculum health and physical education learning subjects according to the basic education core curriculum, BE 2551 (Revised version 2017). Rally Printing House.

Mattayakorn, K., & Kuji, T. (2020). Factors affecting student’s learning behavior in physical education course (General Education) of Prince of Songkla University, Hat Yai Campus. Journal of Education, Prince of Songkla University Pattani Campus, 31(1), 149-158.

Office of the Education Council. (2014). Analysis of the whole system teacher development status and recommendations, development guidelines Teachers for the quality of learners. Sweet pepper Graphic. 83

Payomyam, S. (2002). A study of student achievement and learning satisfaction by using a self-training set on calligraphy skills. Bangkok Research Report: Faculty of Education Silpakorn University.

Sansak, K. (2015). Building a tennis skill evaluation form for students in Mathayom 5 Sarawittaya School. [Unpublished Master of Arts]. Kasetsart University.

Thinwilaisakul, C. (2012). Effects of advertising work on youth learning in the case of youth for the sugar cane girl community. Suan Sunandha Rajabhat University.

Thongnak, S. (2015). Developing a set of training activities basic handball skills using davies' practical skills teaching model for junior high school students Tha Klang secondary school Chanthaburi Province [Unpublished Master's thesis]. Rambhai Barni Rajabhat University.

Thothong, A., Panicharoen, K., & Chaturanon, W. (2020). The development of health education learning packages for grade 3 students kasetsart university laboratory scool multilingual program center for educational research and development. Journal of Education Burapha University, 31(3), 134-145.

Watchayakarn, K., Meranon, S., & Kirdtham. C. (2013). The development of instructional model for physicaleducation for professional teacher students in the institute of physical education. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University, 7(3), 1-18.

Wongpem, W. (2010). The instructional modle to develop complexity skills for students in institute of physical education [Unpublished doctoral dissertation]. Valaya Alongkorn Rajabhat University.

Yala Rajabhat University. (2019). Bachelor of education program physical education and health education program, year 2019 update program, professional bachelor degree program faculty of education, Yala Rajabhat University. Department of Physical Education and Health Education. Faculty of Education, Yala Rajabhat University.