การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Main Article Content

กฤตพลลภ์ คิรินทร์
ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา
จินดาภา ลีนิวา

บทคัดย่อ

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ไม่หยุดนิ่งทางธุรกิจ องค์การต่าง ๆ ได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมา ยิ่งทำให้องค์การต่าง ๆ ต้องรีบปรับตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ หลายองค์การจึงพยายามปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เป็นการผสมผสานระหว่างบุคลากร เทคโนโลยี และความคล่องตัวขององค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งแต่เดิมมีหน้าที่บ่มเพาะทักษะของพนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์การ และปรับกลยุทธ์บุคลากรให้สอดคล้องกัน กำลังถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นบทบาทที่สำคัญของการนำการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับรูปแบบการจัดการองค์ความรู้ ความสามารถ การเรียนรู้ และการพัฒนาความผูกพัน และวัฒนธรรมองค์การโดยรวมของพนักงานเป็นความท้าทายในการขับเคลื่อนองค์การ เพื่อประโยชน์จากการนำดิจิทัลมาช่วยในการพัฒนาบุคลากร พิจารณาจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ได้จากการพัฒนากระบวนการ วิธีการทำงานใหม่ ๆ มาช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานของบุคลากรให้สูงขึ้นในอนาคต


แนวทางเชิงกลยุทธ์และองค์รวมในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เน้นความสำคัญของการตัดสินใจ ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยน ทำให้แนวทางการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์คล่องตัว ด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกตามแนวโน้มในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ทำให้เข้าใจบริบทของแผนการทำงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์การมากยิ่งขึ้น ประโยชน์จากพลังของเครื่องมือดิจิทัล เพื่อบ่มเพาะทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การ คือ บุคลากร ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ดิจิทัลช่วยให้องค์การพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ทำให้ได้เปรียบคู่แข่งทางธุรกิจโดยเฉพาะในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

Article Details

How to Cite
คิรินทร์ ก., เจริญอาภรณ์วัฒนา ป., & ลีนิวา จ. (2023). การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. Journal of Information and Learning, 34(3), 154–165. https://doi.org/10.14456/jil.2023.41
บท
บทความวิชาการ

References

Abeddrapo, C. (2014). Gestión de cambio en context de innovación tecnológica. Revista Electrónica Gestión de las Personas y Tecnología, 7(21), 81-90. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=477847105007

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). Robots and jobs: Evidence from US labor markets. Journal of Political Economy, 128(6), 2188-2244. https://doi.org/10.1086/705716

Akkers, K. (2019, February 18). Digitalisation the smart port of the future. Port of Rotterdam. https://www.portofrotterdam.com/en/port-future/digitisation

Arntz, M., Gregory, T., & Zierahn, U. (2016). The risk of automation for jobs in OECD countries: A comparative analysis. https://dx.doi.org/10.1787/5jlz9h56dvq7-en

Becerra, F., & Álvarez, M. (2011). El talent humano y la innovación empresarial en el context delas redes empresariales. Estudios Gerenciales, 27(119), 209-232. https://doi.org/10.1016/S0123-5923(11)70164-4

Betchoo, N. K. (2016). Digital revolution in the mauritian public service: A human resource development perspective in two unrelated companies. International Journal of Novel Research in Interdisciplinary Studies, 3(5), 1-10. https://www.noveltyjournals.com/upload/paper/Digital%20revolution%20in%20the%20Mauritian-777.pdf

Blanka, C., Krumay, B., & Rueckel, D. (2022). The interplay of digital transformation and employee competency: A design science approach. Technological Forecasting and Social Change, 178, 121575. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121575

Bresciani, S., Ferraris, A., Romano, M., & Santoro, G. (2021a). Building a digital transformation strategy. In Digital transformation management for agile organizations: A compass to sail the digital world (pp. 5-27). Emerald Publishing. https://doi.org/10.1108/978-1-80043-171-320211002

Bresciani, S., Ferraris, A., Romano, M., & Santoro, G. (2021b). Digital leadership. In Digital transformation management for agile organizations: A compass to sail the digital world (pp. 97-115). Emerald Publishing. https://shorturl.asia/FmPZe

Brougham, D., & Haar, J. (2020). Technological disruption and employment: The influence on job insecurity and turnover intentions: A multi-country study. Technological Forecasting and Social Change, 161, 120276. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120276

Burnett, R., & Lisk, C. (2019). The future of employee engagement: Real-time monitoring and digital tools for engaging a workforce. International Studies of Management and Organization, 49(1), 108-119. https://doi.org/10.1080/00208825.2019.1565097

Camelo, C., Martin, F., Romero, P., & Velle, R. (2000). Relatión entre el tipo y el grado de innovacióny el rendimiento de la empresa. Economia Industrial, 333, 149-160. https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/333/16.C.ORDAZ.pdf

Chandra, D. R., & Hillegersberg, J. V. (2018). Governance of inter-organizational systems: A longitudinal case study of Rotterdam’s port community system. International Journal of Information Systems and Project Management, 6(2), 47-68. https://doi.org/10.12821/ijispm060203

Chairat, P. (2019). Human resource development to create the innovative organization [Master's thesis, Mahidol University]. CMMU Digital Archive. https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3209

Chutijirawong, N. (2020, March). Digital transformation. Deloitte Thailand. https://www2.deloitte.com/th/en/pages/technology/articles/digital-transformation-th.html

Ciasullo, M. V., & Lim, W. M. (2022). Digital transformation and business model innovation: Advances, challenges and opportunities. International Journal of Quality and Innovation, 6(1), 1-6. https://www.inderscience.com/info/dl.php?filename=2022/ijqi-7477.pdf

Deloitte. (2010). HR Transformation strategy and planning designing a new future for HR and the business. Deloitte Development LLC. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/human-capital/us-consulting-mo-hr-transformation-strategy-and-planning-111510.pdf

Demeter. (2021). Digital transformation khư̄ ʻarai samkhan khǣ nai tō̜ ʻakā ratham thurakitb? GotoKnow. https://www.dmit.co.th/th/zendesk-updates-th/what-is-digital-transformation

Diener, F., & Špaček, M. (2021). Digital transformation in banking: A managerial perspective on barriers to change. Sustainability, 13(4), https://doi.org/10.3390/su13042032

Digital Government Technology and Innovation Center. (2022). Digital transformation plīanplǣng nǣo khwāmkhit yāngrai? GotoKnow. https://dgti.dga.or.th/digital-transformation-2

Dvorskaya, E. (2018). AI in HR: Competition with man or mutually beneficial cooperation. vc.ru. https://vc.ru/future/35297-ii-v-hr-konkurenciya-s-chelovekom-ili-vzaimovygodnoe-sotrudnichestvo

Ferraris, A., Erhardt, N., & Bresciani, S. (2019). Ambidextrous work in smart city project alliances: Unpacking the role of human resource management systems. The International Journal of Human Resource Management, 30(4), 680-701. https://doi.org/10.1080/09585192.2017.1291530

Florek-Paszkowsks, A., Ujwary-Gil, A., & Godlewakadziobon, B. (2021). Business innovation and critical success factors in the era of digital transformation and turbulent times. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 17(4). https://doi.org/10.7341/20211741

Guenole, N., & Feinzig, S. (2021).The business case for AI in HR: With insights and tips on getting started. Research Online. https://research.gold.ac.uk/id/eprint/33662

Hausberg, J. P., Liere-Nether, K., Packmohr, S., & Vegelsang, K. (2019). Research streams on digital transformation from a holistic business perspective: a systematic literature review and citation network analysis. Journal of Business Economics, 89, 931-963. https://doi.org/10.1007/s11573-019-00956-z

Jain, A., & Ranjan, S. (2020). Implications of emerging technologies on the future of work. IIMB Management Review, 32(4), 448-454. https://doi.org/10.1016/j.iimb.2020.11.004

Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D., & Buckley, N. (2015, July 14). Strategy, not technology, drives digital transformation. MIT Sloan Management Review. https://sloanreview.mit.edu/projects/strategy-drives-digital-transformation

Keenan, T. (2008). Human resources management. Edinburgh Business School, Heriot Watt University.

Kitsios, F., Giatsidis, I., & Kamariotou, M. (2021). Digital transformation and strategy in the banking sector: Evaluating the acceptance rate of e-services. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(3), 204. https://doi.org/10.3390/joitmc7030204

Lamberton, C., & Stephen, A. T. (2016). A thematic exploration of the digital, social media, and mobile marketing: Research evolution from 2000 to 2015 and an agenda for future inquiry. Journal of Marketing, 80(6), 146-172. https://doi.org/10.1509/jm.15.0415

Li, Y., Zhao, Y., & Liu, Y. (2006). The relationship between HRM, technology innovation and performance in China. International Journal of Manpower, 27(7), 679-697. https://doi.org/10.1108/01437720610708284

Lorenzo, O. (2016). Modelos de madurez digital: ¿en qué consisten y qué podemos aprender de ellos? Boletin De Estundios Economicos, 71(219), 573-590. https://www.researchgate.net/publication/313798566_Modelos_de_Madurez_Digital_en_que_consisten_y_que_podemos_aprender_de_ellos

Mahattanalai, T. (2021). Nǣonōm thurakit /ʻutsāhakam: 2021-2023: Thurakit bō̜rikān di čhi than læ sō̜pwǣ [Business and Industry Outlook 2021-2023: Digital Services and Software]. Krungsri. https://www.krungsri.com/th/research/industry/industryoutlook/services/digital-software/IO/io-digital-software-21

Mahattanalai, T. (2023). Naeonom thurakitutsahakam 2023-2025: Thurakit bō̜rikān di čhithan læ sō̜pwǣ [Business/Industry Trends 2023-2025: Digital Services and Software Business]. Krungsri. https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/services/digital-software/io/io-digital-software-2023-2025

Makridis, C. A., & Han, J. H. (2021). Future of work and employee empowerment and satisfaction: Evidence from a decade of technological change. Technological Forecasting and Social Change, 173, 121162. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121162

Malhotra, A. (2021). The post pandemic future of work. Journal of Management, 47(5), 1091-1102. https://doi.org/10.1177/01492063211000435

Maran, T. K., Liegl, S., Davila, A., Moder, S., Kraus, S., & Mahto, R. V. (2022). Who fits into the digital workplace? Mapping digital self-efficacy and agility onto psychologic traits. Technological Forecasting and Social Change, 175, 121352. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121352

Osmundsen, K., Iden, J., Bygstad, B. (2018). Digital transformation drivers, success factors, and implications [Conference session]. The 12th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS), Korfu, Greece. https://doi.org/10.1080/10106049.2014.888485

Pacolli, M. (2022). Importance of change management in digital transformation sustainability. IFAC-PapersOnLine, 55(39), 276-280. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.12.034

Parviainen, P., Tihinen, M., Kääriäinen, J., & Teppola, S. (2017). Tackling the digitalization challenge: How to benefit from digitalization in practice. International journal of information systems and project management, 5(1), 63-77. https://doi.org/10.12821/ijispm050104

Philip, J. (2021). Viewing digital transformation through the lens of transformational leadership. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 31(2), 114-129. https://doi.org/10.1080/10919392.2021.1911573

Pojsupap, T., & Khasasin, R. (2020). Digital transformation and the changing role of human resource management. Journal of Social Sciences and Humanities, 27(1), 1-19. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/250211/169708

Rauter, R., Globocnik, D., Perl-Vorbach, E., & Baumgartner, R. (2019). Open innovation and its effects on economic and sustainability innovation performance. Journal of Innovation & Knowledge, 4(4), 226-233. https://doi.org/10.1016/j.jik.2018.03.004

Reagans, R., & Zuckerman, E. W. (2001). Networks, diversity, and productivity: The social capital of corporate R & D teams. Organization Science, 12(4), 502-517. https://doi.org/10.1287/orsc.12.4.502.10637

Santana, M., & Cobo, M. J. (2020). What is the future of work? A science mapping analysis. European Management Journal, 38(6), 846-862. https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.04.010

Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. World Economic Forum. https://www.jstor.org/stable/e26588334

Scully-Russ, E., & Torraco, R. (2020). The changing nature and organization of work: An integrative review of the literature. Human Resource Development Review, 19(1), 66-93. https://doi.org/10.1177/1534484319886394

Sen, S. (2020). Digital HR strategy: Achieving sustainable transformation in the digital age. https://books.google.co.th/books?id=X6jMDwAAQBAJ&lpg=PP1&dq=Digital%20HR%20Strategy%20achieving%20sustainable%20transformation%20in%20the%20digital%20age&lr&hl=th&pg=PA67#v=onepage&q&f=false

Silva, M. S. A. E., & Lima, C. G. S. (2017). The role of information systems in human resource management. In M. Pomffyova (Ed.), Management of Information Systems. IntechOpen. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.79294

Singh, S., Sharma, M., & Dhir, S. (2021). Modelling the effects of digital transformation in India manufacturing industry. Technology in Society, 67, 101763. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101763

Singh, S. K., AlNuaimi, B. K., Ren, S., Budhwar, P., & Vorobyev, D. (2022). Mastering digital transformation: The nexus between leadership, agility, and digital strategy. Journal of Business Research, 145, 636-648. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.03.038

Spencer, D. A. (2018). Fear and hope in an age of mass automation: Debating the future of work. New Technology, Work and Employment, 33(1), 1-12. https://doi.org/10.1111/ntwe.12105

Stephan, M., Brown, D., & Erickson, R. (2017). Talent acquisition: Enter the cognitive recruiter. Deloitte Insights. https://www2.deloitte.com/uk/en/insights/focus/human-capital-trends/2017/predictive-hiring-talent-acquisition.html

Sundae. (2022). Digital transformation khư̄ ʻarai? čhop nai botkhwām dīeo [What is digital transformation? Finished in one article]. Sundae. https://www.sundae.co.th/article/what-is-digital-transformation

Teach me Biz. (2020, December 22). Digital transformation khư̄ ʻarai samkhan yāngrai [What is Digital Transformation? Why is it important?]. Teach me Biz. https://teachme-biz.com/blog/digital-transformation

Thuekla, D. (2020). Dave Ulrich mōng botbāt HR nai yu khōdi čhi than [Dave Ulrich looks at the role of HR in the digital age]. Personnel Management Association of Thailand. www.pmat.or.th/ความรู้ทรัพยากรบุคคล/1712/HR%20Infographic/20712/content1/?contentid=38104

Tijan, E., Jovic, M., Aksentijevic, S., & Pucihar, A. (2021). Digital transformation in the maritime transport sector. Technological Forecasting and Social Change, 170, 120879. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120879

Ulrich, D. (1997). Human resource champions: The next agenda for adding value and delivering results. Harvard Business Press.

Walsh, B., & Volini, E. (2017). Rewriting the Rules for the digital age: 2017 deloitte global human capital trends. Deloitte University Press. https://dair.nps.edu/handle/123456789/3432

Yu, X., Xu, S., & Ashton, M. (2022). Antecedents and outcomes of artificial intelligence adoption and application in the workplace: The socio-technical system theory perspective. Information Technology & People, 36(1), 454-474. https://doi.org/10.1108/ITP-04-2021-0254

Zuzaku, A., & Abazi, B. (2022). Digital transformation in the Western Balkans as an opportunity for managing innovation in small and medium businesses-challenges and opportunities. IFAC-PapersOnLine, 55(39), 60-65. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.12.011