เผยแพร่แล้ว: 28-12-2023

พฤติกรรมการรังแกและการรับมือการรังแกบนโลกออนไลน์ของเยาวชนในจังหวัดยะลา

สาธิตา แก้วเหล็ก, ศิริวรรรณ เจียรชัชวาลวงศ์, วัลย์ลดา พรมเวียง

24-34

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กฤตพลลภ์ คิรินทร์, ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา, จินดาภา ลีนิวา

154-165

สมรรถนะหลักของแรงงานในธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล

ราชวิทย์ ทิพย์เสนา, วิระพงศ์ จันทร์สนาม

166-178