การพัฒนารายวิชาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนโดยบูรณาการพอดแคสต์ร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

ขวัญเนตร ปุญญถาวร
โอภาส เกาไศยาภรณ์
จารุวรรณ กฤตย์ประชา

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารายวิชาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนบูรณาการพอดแคสต์ร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนบูรณาการพอดแคสต์ร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรายวิชาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนบูรณาการพอดแคสต์ร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาล จำนวน 198 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) รายวิชาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนบูรณาการพอดแคสต์ร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานแบบกลุ่มเดียว (t-test dependent)


ผลการวิจัยพบว่า 1) รายวิชาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนบูรณาการพอดแคสต์ร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.81, SD = 0.19) 2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรายวิชาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนที่บูรณาการพอดแคสต์พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (M = 4.22, SD = 0.76)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chaimin, C. (2019). MOOC: Lifelong learning in the 21st century. Journal of Humanities and Social Sciences, CMRU, 1(1), 46-70. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/husocjr/article/view/246096

Chinapong U., & Poonsuwan S., (2012). The development of self-directed learning model for community college students, Journal of Research and Curriculum Development, 2(1), 53-67. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jrcd/article/view/93149

Chonpracha, S. (2014). The development of instruction to strengthen nature self-directed learning of graduate students’ community development program, Department of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus. Faculty of Education, Prince of Songkla University.

Dalia, T., & Bashar, S. Amr. (2021). Pacemaker indications. StatPearls Publishing.

Duangnim, A., Napapongs, W., Kaosaiyaporn, O., Tansakul, J., & Inkaew, C. (2021). Development of massive open online learning environment to promote self-directed learning based on constructivist approach. Journal of Information and Learning, 32(3), 1-13. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/article/view/252571

Gerlach, V. S., & Ely, D. P. (1971). Teaching and media: A systematic approach. Prentice Hall.

Hew, K. F. (2009). Use of audio podcast in k-12 and higher education: A review of research topics and methodologies. Educational Technology Research and Development, 57(3), 333-357. https://doi.org/10.1007/s11423-008-9108-3

Knowles, M. S. (1975). Self-directed learning: A guide for learners and teachers. Association Press.

Lak, H. M., & Goyal, A. (2022). Pacemaker types and selection. StatPearls Publishing. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556011

Lasky, J. (2023). ADDIE model. Salem Press Encyclopedia.

Leaudnakrob, N., Muangkaew, P., Yottavee, W., Thepthongkam, D., Khrutmuang, W., Muenya, S., & Nualthong, W. (2019). Using massive open online courses (MOOCS) to develop dialogue reflective thinking and deep listening process among nursing students. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 11(2), 201-212. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/unc/article/view/231275

Meesuwan, W. (2018). Wičhai thāng theknōlōyī kānsưksā [Research in educational technology]. Naresuan University Publishing House.

Mohallem, A. G. da C., Cunha, M. L. R., Pancieri, A. P. L., Franco, F. A. L., Dutra, L. A., Moraes, M. W., & Dellê, H. (2023). Quality of podcasts recorded by nursing lecturers as pre-class learning material for students: An observational study. Nurse Education in Practice, 71, 103721. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2023.103721

Napapongs, W. (2009). The research in educational technology and innovation. Pattani Karnchang.

Ongkrutraksa, W. (2021). The use of MOOC in a blended environment of international advertising and marketing communications course. Journal of Rattana Bundit University, 16(1), 50-64. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rbac/article/view/250224

Pakdeeteva, S. (2021). Development of an online instructional model together with problem based learning based on MOOC instructional standards and practice to enhance problem solving thinking skill for Sukhothai Thammathirat Open University Students. Education and Communication Technology Journal, 16(20), 92-109. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/246867

Pensri, L., & Ua-Kit, N. (2019). Care of patients with permanent cardiac pacemaker: Nurse’s roles. Nursing Research and Innovation Journal, 25(3), 255-269. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/article/view/103746

Piromnok, N., (2019). An instructional model development in computer graphic course focusing on self-directed learning process of information technology undergraduate students, Suan Dusit University. Vocational Education Innovation and Research Journal, 3(1), 51-57. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/198913

Pokathip, S. (2017). Nursing role in permanent pacemaker patients: Integrative review. Journal of Health Science Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong, 1(1), 20-38. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnsp/article/view/193055

Riddell, J., Robins, L., Brown, A., Sherbino, J., Lin, M., & Ilgen, J. S. (2020). Independent and interwoven: A qualitative exploration of residents’ experiences with educational podcasts. Academic Medicine, 95(1), 89-96. https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000002984

Suvarnaphaet, K. M., & Suvarnaphaet, P. (2023). Use of podcasts to develop students’ speaking skills. Humanities, Arts and Social Sciences Studies, 23(1), 1-8. https://doi.org/10.14456/hasss.2023.1

Suwannathachote, P., & Sophonhiranrak, S., (2017). Māttrathān læ nǣo patibatkān rīan kānsō̜n MOOC thī dai rap kānyō̜mrap nai radap nānā chāt [MOOC teaching standards and practices that are internationally accepted]. Thailand Cyber University. https://mooc.sru.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/6-fullpaperMOOCStandard_TCU2017.pdf

Thaewopia, S., Thongnarong, P, & Wichai, S. (2017). Learning style of nursing students at Boromarajonani College of Nursing Khon Kaen. Journal of Nursing and Health Care, 35(2), 227-235. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/96741

Toungsuwan, P., & Vatthanophas, N. (2022). “Podcast” Learning resource via self-directed click. Journal of Education Silpakorn University, 20(2), 90-100. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/suedujournal/article/view/260291

Wongtim, S. (2023). The development of massive open online course (MOOC) innovation on “Mental health enhancement of the elder with integrative techniques for elderly caregivers”. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 24(3), 223-231. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/263570