บทบรรณาธิการ
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารวิชาการทางด้านกฎหมายที่ได้รับการจัดกลุ่มให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai – Journal Citation Index Centre: TCI) และในขณะนี้ กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการพัฒนามาตรฐานคุณภาพวารสารนิติศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นตามลำดับ เพื่อจะนำบทความ ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI) ต่อไป บทความวารสารนิติศาสตร์ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งบทความวิจัยที่มีความหลากหลายในเนื้อหาสาระ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ต่างๆ ทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจและกฎหมายระหว่างประเทศอันจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้เขียนบทความ คณะทำงาน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้พิจารณาอ่าน และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในบทความวารสารฉบับนี้ ซึ่งถือว่าทุกท่านได้มีส่วนในการผลักดันให้วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนหยัดได้อย่างมีคุณภาพจนก้าวสู่ปีที่ 9 และพัฒนาไปสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index: ACI ต่อไป กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชิกและผู้อ่านบทความทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้จากบทความวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับนี้และในฉบับต่อๆ ไป

Published: 2016-07-08