ภาษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และสภาพสังคมวัฒนธรรมภาพสะท้อน จากภูมินามหมู่บ้านในจังหวัดสตูล

Main Article Content

สุพล จินตเมฆา
พัชลินจ์ จีนนุ่น
ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์

บทคัดย่อ

          บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตั้งชื่อภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดสตูลจากภาษามลายูศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมินามกับบริบทสังคมวัฒนธรรมหมู่บ้านจังหวัดสตูล รวมทั้งศึกษาภาพสะท้อนสังคม วัฒนธรรมจากภูมินามหมู่บ้านในจังหวัดสตูล โดยศึกษาจากประวัติความเป็นมาของภูมินามหมู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น 279 ชื่อ ผลการศึกษาพบว่า การตั้งชื่อภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดสตูลจากภาษามลายู มีการใช้ภาษามลายูในการตั้งชื่อภูมินามในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การทับศัพท์ การแปลศัพท์ การยืมปน และการแปรเสียง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างภูมินามกับบริบทสังคมวัฒนธรรมหมู่บ้านจังหวัดสตูล พบว่ามีปรากฏร่องรอยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดสตูลในภูมินามหมู่บ้าน ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญ บุคคลสำคัญ กลุ่มชนหรือชาติพันธุ์ สถานที่สำคัญ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดของชุมชน อีกทั้งวัตถุหรือสิ่งของสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้ ภูมินามหมู่บ้านยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดสตูล ประกอบด้วย วิถีชีวิต ความเชื่อและค่านิยม ตลอดจนความสัมพันธ์กับความเชื่อของคนในชุมชน การกำเนิดชุมชน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และกลุ่มคนชาติพันธุ์ต่าง ๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ศอลาฮุดดีนสมาอูน. (2561). ศึกษาการใช้คำศัพท์ภาษามลายูในภาษาไทยถิ่นใต้สตูลเพื่อสร้าง กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา. วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 17(1), 141.

สุจริตลักษณ์ ดีผดุง. (2543). ชื่อหมู่บ้านในจังหวัดนครปฐม. วารสารภาษาแสะวัฒนธรรม, 19(1), 51-75.

สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ และ อัญชลี สิงห์น้อย. (2547). ภูมินามของหมู่บ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดเพชรบูรณ์. พิษณุโลก : สาขาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล. (2538). การเมืองของการนิยามความเป็นสตูล : ศึกษาเน้นมุมมองของรัฐไทย ระหว่าง พ.ศ. 2475-2480. (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

สุมาลีนิมมานุภาพ. (2558). คำนำหน้านามในภาษามาเลเซีย ตอนที่ 5. [ฉบับอิเล็กทรอนิกส์]. เดลินิวส์. สืบค้น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563, จาก https://www.dailynews.co.th/article/320459