เผยแพร่แล้ว: 2020-08-30

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, สาลินี ชัยวัฒนพร, สุธีมนต์ ทรงศิริโรจน์, ภาคภูมิ ภัควิภาส, กัญญกาญจน์ ไซเออร์ส

7-21

การศึกษาแนวทางการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาคีรา ราชเวียง, สมใจ ศรีเนตร, ธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป, ทัศนีย์ สิงห์เจริญ

68-82

กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิสมัย ราชชมภู, ไชยา ภาวะบุตร, สุรัตน์ ดวงชาทม

83-97

คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดขอนแก่น

สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์, นีรนาท เสนาจันทร์, มัลลิกา เจแคน, ลักขโณ ยอดแคล้ว, วิภาภรณ์ ศรีหาธาตุ

113-123

แนวทางการจัดการน้ำเสียบึงหนองโคตรของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ปิยธิดา ศรีพล, รัชดา ภักดียิ่ง, พรสวรรค์ ชัยมีแรง, รุ่งนภา กิตติลาภ, อณพสิษฐ ไชยเชษฐ์

124-136

ภาวะผู้นำทางวิชาการและพุทธวิธีในการจัดการศึกษา

ครรชิต ชัยกิจ, ละเอียด จงกลนี, จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

165-175

การฝึกอบรมครูตามหลักพุทธธรรม

เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล, จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์, พระครูพิสัยสารคุณ, อินตอง ชัยประโคม

176-187